Motie Parti­ci­patie groen en parkeren


25 mei 2023

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 25 mei 2023, besprekende het raadsvoorstel Startnotitie Westzijde 248-252 (2023/1976),

Constaterende dat:

  • Voor de 29 te realiseren huurappartementen geen parkeerplaatsten op het terrein kunnen worden gerealiseerd;
  • Rochdale op basis van een parkeeronderzoek van de ‘Parkeren Op Openbare Straat’ (POOS) regeling gebruik wil maken;
  • De participatie georganiseerd wordt door Rochdale door gesprekken te organiseren met de omgeving, waarbij die personen en organisaties worden betrokken die naar voren komen in de stakeholderanalyse;


Overwegende dat:

  • Er in een groot deel van Oud West een groot tekort is aan groen in de openbare ruimte waardoor een overschot aan parkeerplaatsen in de openbare ruimte ook op een andere manier dan extra auto’s van nieuwe bewoners de buurt ten goede zou kunnen doen komen;
  • In een participatie het Zaans participatieprotocol wordt gebruikt, waarbij inzichten en vraagstukken worden gedeeld;
  • Participatie zich niet hoeft te beperken tot vragen en opmerkingen waar bewoners zelf mee komen, maar ook kan bestaan uit het actief onder de aandacht brengen van bepaalde vraagstukken;
  • Het voorleggen van het vraagstuk over keuzes voor hoe de bestaande parkeervoorzieningen worden ingevuld - in combinatie met de extra vraag vanuit Westzijde 248-252, bijvoorbeeld in relatie tot omzetting naar groen/aanplant van bomen - inzicht kan verschaffen in de vraag hoe zeer de buurt graag wil vergroenen;
  • Het actief inbrengen van vraagstukken soms meer inzicht verschaft in de wensen van een buurt dan het afwachten of enkele bewoners het onderwerp ter tafel brengen.


Roept het college op

In samenwerking met Rochdale aan het participatieproces toe te voegen dat

  • er actief aan de bewoners in de buurt rondom Westzijde 248-252 wordt voorgelegd hoe zij vergroening van hun buurt afwegen tegen verdichting en meer autobezit;
  • er ideeën opgehaald worden hoe er op creatieve manieren met mobiliteit kan worden omgegaan.

Namens de Partij voor de Dieren Zaanstad,

Melchior Mattens


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

ChristenUnie, CDA, DENK, GroenLinks, VVD, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, ROSA, D66, Democratisch Zaanstad, PVV, SP, Groep Lassooy

Lees onze andere moties

Motie Aanpak geluidshinder aan de kant van bedrijven en positieve neveneffecten

Lees verder

Motie Hogere doelstelling energielabel na renovatie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer