Motie: Aanvullen Stap­pen­sub­sidie duur­zaamheid


30 juni 2020

De gemeenteraad van Zaanstad bijeen op 2 juli 2020,

Constaterende dat:

 • Zaanstad snel stappen moet zetten om de klimaatneutraal doelstelling te halen;
 • De Zaanse woningvoorraad er energetisch slecht voor staat in vergelijking tot andere steden in Nederland;
 • Een beschikbaar budget van 0,16 miljoen euro voor 2020 te laag was om op korte termijn op grote schaal woningen in Zaanstad te verduurzamen;
 • Als gevolg van een groot aantal aanvragen het subsidieplafond van de Stappensubsidie op 12 mei jl. al was bereikt.

Overwegende dat:

 • Veel mensen door de coronacrisis meer tijd hebben om te werken aan verduurzaming van het huis;
 • De stappensubsidie in samenhang met de huidige subsidieregelingen van de Rijksoverheid investeringen in duurzaamheid nóg aantrekkelijker maken;
 • Door het uitgeput raken van de Stappensubsidie mensen die door corona nu de tijd hebben of willen maken mogelijk toch afzien van verduurzamingsmaatregelen;
 • De gemeente een lokale werkgelegenheidsimpuls kan geven wanneer er als voorwaarde wordt opgenomen dat Zaanse bedrijven het materiaal leveren of het werk uitvoeren;
 • Er mogelijk tijdelijk onbestemde gelden vanuit de reservering voor verduurzaming gemeentelijk vastgoed kunnen worden gebruikt;
 • De gemeente daarna mogelijk gebruik kan maken van rijks- en provinciale fondsen of binnen de eigen begroting ruimte kan vinden.

Besluit:

Het college de opdracht te geven te onderzoeken:

 • Hoe op een zo kort mogelijke termijn het subsidieplafond van de Stappensubsidie kan worden verhoogd en hoe er voor de jaren na 2020 structureel meer middelen beschikbaar kunnen worden gesteld om duurzaamheidssubsidies en/of leningen te verstrekken.
 • Hoe er een voorwaarde kan worden opgenomen dat verduurzamingsmaatregelen door Zaanse bedrijven moeten worden uitgevoerd.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fracties van:

Partij voor de Dieren, Judit Raa
Partij voor de Arbeid, René Tuijn
GroenLinks, Romkje Mathkor-van Bennekom
ROSA, Mariska Schuttevaer


Status

Aangenomen

Voor

CDA, ChristenUnie, D66, DENK, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, ROSA, SP

Tegen

Democratisch Zaanstad, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PVV, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie vreemd: educatie koloniaal verleden

Lees verder

Motie: Ecologische voetafdruk inclusief verkleinen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer