Motie Klimaat­beleid in begroting


4 november 2019

De raad, bijeen op 12 november 2019,

Constaterende dat:

 • de Nederlandse overheid verplicht is om de broeikasgasuitstoot te verminderen n.a.v. het Urgenda-vonnis;
 • dit niet alleen om het broeikasgas CO₂ gaat, maar ook om andere broeikasgassen zoals methaan en F-gassen;


Constaterende dat:

  • internationaal een sterk stijgend aantal natuurlijke catastrofes plaatsvindt (bron: Swiss Re) en lokaal in Nederland het aantal hagel- en waterschademeldingen sterk stijgt (bron: European Severe Weather Database);
  • de stijgende temperatuur een ontwrichtende werking heeft op arme landen (die bovendien een geringe bijdrage leveren aan de opwarming van de aarde) als gevolg van o.a. water- en voedselschaarste¹;

  En constaterende dat:

  • in de indicator CO₂-uitstoot in de voorliggende begroting geen rekening wordt gehouden met andere broeikasgassen dan CO₂;
  • deze andere broeikasgassen (methaan en F-gassen) leiden tot 50% méér uitstoot dan nu in de begroting wordt gerapporteerd (bron: klimaatmonitor);
  • in de begroting staat dat “de focus ligt op het reduceren van de CO₂-uitstoot door energiegebruik”, terwijl 1/3 deel van de totale Zaanse broeikasgasuitstoot andere gassen betreft dan CO₂;
  • 5% van de totale Zaanse broeikasgasuitstoot (in CO₂-equivalenten) uit de landbouw komt (in de vorm van methaan), waarvoor geen tafel is gemaakt bij het klimaatakkoord²;
  • er geen beleid wordt aangehaald om de eiwittransitie te bevorderen om zo de methaanuitstoot te verminderen;
  • het aantal airconditioners in Zaanstad toeneemt en daarmee ook de uitstoot van F-gassen (HFK’s);
  • de dalende trend in de CO₂-uitstoot uitsluitend afkomstig is vanuit de industrie, terwijl de uitstoot van verkeer juist toeneemt;
  • In het coalitieakkoord staat: “Wij willen een ‘klimaatneutrale stad’ worden”;
  • in de begroting de doelstelling is geformuleerd om Zaanstad klimaatneutraal te laten zijn ergens tussen 2030 en 2040;
  • de motie “CO₂-uitstoot als indicator” is aangenomen;

  Maar vervolgens constaterende dat:

  • Zaanstad extra vervuilend auto- en vrachtverkeer faciliteert door projecten als AVANT (+10.000 extra verkeersbewegingen op de Thorbeckeweg) en de opening van busbrug De Binding;
  • de uitstoot vanuit de publieke dienstverlening slechts nauwelijks afneemt – alleen openbaar bestuur geeft een licht neerwaartse trend qua uitstoot;
  • de warmtevisie zeer waarschijnlijk vertraging oploopt doordat de biomassacentrale – die eveneens een verhoging van CO₂-uitstoot zou opleveren op de korte- en middellange termijn - niet geopend kan worden;
  • Zaanstad zich in blijft zetten voor een grotere stroom toeristen vanuit het buitenland “door het aanbod van toeristische bezienswaardigheden te vergroten en te spreiden” en hiermee voorbijgegaan wordt aan de grote CO₂-uitstoot van het vliegverkeer;
  • bovenop de gepresenteerde uitstoot in Zaanstad zelf er óók broeikasgassen voor Zaanse consumptie/productie elders worden uitgestoten;

  Concluderende dat:

  • De begroting, de visie en het beleid op het gebied van broeikasgassen en hun effect op het klimaat op geen enkele wijze voldoet aan het Urgendavonnis, noch aan het zorgvuldigheidsbeginsel van behoorlijk bestuur;


  Besluit:

  Het college van burgemeester en wethouders op te roepen om met een integraal klimaatbeleid te komen met duidelijk geprojecteerde doelen voor elke individuele broeikasgasuitstotende sector.

  En gaat over tot de orde van de dag.

  Namens de fractie Partij voor de Dieren Zaanstad,

  Judit Raa  1:

  2:


  Status

  Verworpen

  Voor

  Partij voor de Dieren, SP

  Tegen

  CDA, ChristenUnie, D66, Democratisch Zaanstad, DENK, GroenLinks, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, PVV, ROSA, VVD