Motie Inzaaien tijdelijk braak­lig­gende terreinen


5 november 2019

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 12 november 2019, behandelend programma 5 Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid.

Constaterende dat:

  • De biodiversiteit van de fauna in Zaanstad mede afhankelijk is van de aanwezigheid van veldbloemen;
  • Er zich tijdelijk braakliggende terreinen binnen de gemeentegrenzen bevinden waar snelgroeiende vegetatie op korte termijn een kans zou kunnen krijgen te ontwikkelen;
  • De gemeente in het coalitieakkoord zich voor heeft genomen de biodiversiteit in de gemeente te bevorderen;
  • In 2016 de motie Grashoff/Leenders in de Tweede Kamer werd aangenomen, waarin werd aangedrongen op het inzaaien van braakliggende terreinen.

Overwegende dat:

  • Er een kans ligt om op tijdelijk braakliggende terreinen flora in te zaaien die de biodiversiteit kan stimuleren;
  • Dit waarschijnlijk een kleine inspanning in arbeidskracht kan kosten;
  • Dit geen gevolgen heeft voor de verdere bestemming van de betreffende braakliggende terreinen;
  • De Algemene Nederlandse Imkersvereniging (www.imkersnederland.nl) gratis zaad voor veldbloemen aan haar afdelingen beschikbaar stelt, onder andere om gemeenten te helpen terreinen in te zaaien.

Verzoekt het college om:

  • Een plan te formuleren om in het voorjaar 2020 te kunnen beginnen met het inzaaien van tijdelijk braakliggende terreinen in Zaanstad;
  • Dit plan op korte termijn ter goedkeuring voor te leggen aan de raad;

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fracties van GroenLinks, Romkje Mathkor

CDA, Bas Westerhof

Partij voor de Dieren, Melchior Mattens


Status

Ingediend

Voor

CDA, ChristenUnie, D66, DENK, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, ROSA, SP, VVD

Tegen

Democratisch Zaanstad, Lokaal Zaans, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PVV