Motie: Dieren­welzijn inte­greren in beleids­ter­reinen waar dieren een rol spelen


19 september 2019

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op donderdag 19 september 2019, ter bespreking van het raadsvoorstel ‘Nieuw gemeentelijk beleid dierenwelzijn 2019’,

Toelichting: In de conceptnota Dierenwelzijn in Zaanstad 2019 staat: “ Veel besluiten en handelingen van de gemeente zijn van invloed op het welzijn van dieren. Dit geldt zowel voor dieren met een eigenaar als voor dieren die in het wild voorkomen. “ En: “Gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid is een breed beleidsveld en heeft raakvlakken met diverse andere beleidsterreinen zoals evenementenbeleid, veiligheidsbeleid, natuurbeleid, landschapsbeleid, beleid rond zorg en ruimtelijke ordeningsbeleid.

Constaterende dat:

• De gemeente medeverantwoordelijk is voor de bescherming van alle dieren binnen haar gemeentegrenzen, voor huisdieren, landbouwdieren en in het wild levende dieren;

• Dierenwelzijn en het recht van dieren om te leven naar hun aard integraal onderdeel moeten zijn van het beleid, zodat de gemeente werkelijk bescherming biedt aan al haar inwoners;

• Om dierenleed te voorkomen en te bestrijden, het belangrijk is dat bij elke beslissing van de gemeente waarbij dieren een rol spelen, ook de belangen van dieren serieus worden meegewogen;

• De gemeente Zaanstad een diervriendelijke stad wil zijn.

Overwegende dat:

• Het niet mogelijk is om een diervriendelijke gemeente te realiseren als dierenwelzijn geen onderdeel uitmaakt van de meest relevante beleidsterreinen.

Verzoekt het college dierenwelzijn te integreren in evenementenbeleid, veiligheidsbeleid, natuurbeleid, landschapsbeleid, beleid rond zorg en ruimtelijke ordeningsbeleid.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van:
Partij voor de Dieren, Judit Raa


Status

Verworpen

Voor

Democratisch Zaanstad, GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP, VVD

Tegen

CDA, ChristenUnie, D66, DENK, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, PVV, ROSA