Motie: Geen barbecue in Hembrugbos


14 maart 2022

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 10 maart 2022, besprekende het raadsvoorstel Visie Hembrugbos (2022/2597),

Constaterende dat:

 • In de Visie Hembrugbos gesproken wordt over het creëren van een aantrekkelijke open ruimte in het bos;
 • De open ruimte enkel wordt bekeken vanuit het standpunt dat deze nut heeft voor de mens, zoals recreatie met barbecue;
 • Bij barbecueën rook met schadelijke stoffen vrijkomt [1].

Overwegende dat:

 • De gemeente Zaanstad zorgdraagt voor een goede luchtkwaliteit voor inwoners, hetgeen ook tot uitdrukking komt in het onlangs vastgestelde Actieplan Luchtkwaliteit 2021-2030 [2];
 • Het treffen van een voorziening tot of het ruimte bieden voor een barbecuegelegenheid, zoals in de Visie op het Hembrugbos opgenomen, niet in overeenstemming is met de zorg voor een goede luchtkwaliteit, zoals in het Actieplan Luchtkwaliteit 2021-2030 is vastgelegd;
 • Gelet op de taakstelling van de gemeente het barbecueën ontmoedigd moet worden.

Roept het college op

in het Hembrugbos geen gelegenheid voor het houden van een barbecue te realiseren.

Namens de Partij voor de Dieren Zaanstad,
Melchior Mattens

  [1] https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/gezonde-voeding/171956-schadelijke-stoffen-bij-het-barbecueen.html; https://www.milieucentraal.nl/eten-en-drinken/milieubewust-eten/barbecue/#rook-en-fijnstof

  [2] Actieplan Luchtkwaliteit 2021-2030, dossier 2021/22718

  Deze motie is ingetrokken na een toezegging van de wethouder dat er geen barbecues in of aan de rand van het Hembrugbos zullen komen.


  Status

  Ingetrokken

  Voor

  Tegen