Motie Respecteer de natuur met de Wet natuur­be­scherming


15 maart 2022

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 10 maart 2022, besprekende het voorstel Toeristische Visie Zaanstad 2021-2025 (2021/29708),

constaterende dat

 • toerisme een grote ecologische voetafdruk heeft: wereldwijd draagt het bijvoorbeeld 8% bij aan de opwarming van de aarde (in 2018) [1], is verantwoordelijk voor 7 procent van het netto binnenlands energieverbruik en 10 procent van het totale Nederlandse leidingwaterverbruik [2];
 • het klimaat, de natuur en het milieu (dus ook water) in grote crisis verkeren;
 • een van de doelen van de toeristische visie is, om de Natura 2000-gebieden in onze stad deels toegankelijk te maken en de overige natuurgebieden intensiever recreatief te benutten;


overwegende dat

 • “duurzaam toerisme” de negatieve impact van toerisme wel vertraagt maar niet oplost [3];
 • duurzaam toerisme de natuur dus niet (duurzaam) beschermt;
 • de Wet natuurbescherming ternauwernood voldoende is om de natuur te beschermen;


roept het college op

 • gedurende de looptijd van de toeristische visie zelf geen ontheffing aan te (laten) vragen voor de Wet natuurbescherming ten behoeve van toerisme en recreatie;
 • de uitwerking van de actieprogramma’s zo op te stellen dat voor ondernemers duidelijk is dat er geen vergunningen verleend worden door de gemeente, wanneer ze voor hun activiteiten ook een ontheffing voor de Wnb nodig hebben;
 • Indien nodig verordeningen en beleid aan te passen om vergunningen voor activiteiten waarvoor een ontheffing voor de Wnb nodig is, te kunnen weigeren.


en gaat over tot de orde van de dag,
namens de Partij voor de Dieren
Melchior Mattens

  [1] https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/vaker-verder-luxer-toerisme-trekt-een-zware-wissel-op-het-klimaat~bc8401ac/

  [2] https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/22/milieu-economische-verkenning-toerismesector

  [3] Zo zegt toerisme-topexpert Anna Pollock onder andere in deze documentaire https://www.vpro.nl/speel~WO_VPRO_13051208~tegenlicht-20-mei-2018-0-56-min-anna-pollock-over-duurzaam-toerisme~.html


  Status

  Verworpen

  Voor

  De Socialisten, Partij voor de Dieren

  Tegen

  CDA, ChristenUnie, D66, Democratisch Zaanstad, DENK, GroenLinks, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, PVV, ROSA, VVD

  Wij staan voor:

  Lees onze andere moties

  Motie: Geen barbecue in Hembrugbos

  Lees verder

  Motie Laat de belangen van dieren meewegen

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer