Motie Vreemd: Geen lood in de sloot


Verbied vislood

10 maart 2022

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 3 februari 2022,

Constaterende dat:

 • Er nergens in de provincie Noord-Holland aan de waterkwaliteitseisen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW) wordt voldaan;
 • Deltares schatte dat het jaarlijks loodverlies 54 ton op zoet water bedraagt;
 • Wageningen Marine Research in opdracht van het ministerie van LNV en Sportvisserij Nederland tot 8,5 ton per jaar komt op zoet water;
 • Uit evaluaties (eind 2021) van de Greendeal Sportvisserij Loodvrij blijkt dat met name de producenten en detailhandel extra aansporing nodig hebben om loodvrije alternatieven te ontwikkelen en breed beschikbaar te stellen;
 • Zaanstad een Huurovereenkomst Visrecht heeft met HVZ tot 31 augustus 2025.

Overwegende dat:

 • De uiteenlopende schattingsresultaten van het jaarlijks loodverlies in ieder geval laten zien dat de hoeveelheden lood die verdwijnen in het oppervlaktewater aanzienlijk zijn;
 • Sportvisserij Nederland gebaat is bij een goede waterkwaliteit en dit ook onderschrijft in de Greendeal;
 • Loodvrije alternatieven beschikbaar zijn en gepromoot worden door Sportvisserij Nederland;
 • Producenten en detailhandel extra aansporing nodig hebben om het aanbod van loodvrije alternatieven te verbreden en breder beschikbaar te stellen;
 • Een verbod kan helpen om de vraag naar loodvrije alternatieven te vergroten;
 • Loodballetjes ook door dieren gegeten worden waardoor lood in de voedselketen terecht komt met schadelijke gevolgen voor mens en dier;
 • In een pachtcontract voorwaarden kunnen worden opgenomen, waaronder dat er niet met lood of andere schadelijke metalen gevist mag worden.

Besluit

In toekomstige pachtcontracten de eis op te nemen dat er niet met lood of andere schadelijke materialen (prioritaire stoffen) in pachtwateren gevist mag worden en om dit jaar al met de hengelsportverenigingen in gesprek te gaan om hun leden voor te bereiden op het loodverbod vanaf 2025. Daarnaast worden alle partners van de Greendeal Sportvisserij loodvrij geïnformeerd over dit besluit.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de Partij voor de Dieren Zaanstad, Melchior Mattens

Namens ROSA, Mariska Schuttevaêr

Namens GroenLinks Zaanstad, Jonathan van der Sluis

Namens CDA Zaanstad, Marc Wit

Namens PvdA Zaanstad, Geert Rijken

Namens D66 Zaanstad, Flip Hoedemaeker

Namens De Socialisten, Roland van Braam


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, De Socialisten, DENK, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, ROSA

Tegen

ChristenUnie, Democratisch Zaanstad, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PVV, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: BENG-gebouwen: het probleem van de toekomst

Lees verder

Motie: Geen barbecue in Hembrugbos

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer