Motie: Groen­visie


Een verbindend plan voor maximale ecosys­teem­diensten

18 februari 2021

De raad, bijeen op 18 februari 2021, ter bespreking van het document Bomen, de longen van Zaanstad; Bomenbeleidsplan 2020-2050

Constaterende dat

  • Het Groen- en Waterplan beleid bevat om de openbare ruimte te vergroenen en de biodiversiteit te stimuleren
  • Het bomenbeleidsplan apart van het G&W-plan beleid vaststelt op het gebied van bomen in en rond de stad
  • Er nog meer beleid is over groen in de openbare ruimte (o.a. het maaibeleid)
  • Er geen parapluvisie is voor al het groen in de stad

Overwegende dat

  • In sommige buurten er gebrek aan ruimte is om voldoende bomen te planten en ander (gevel)groen de functies van bomen kunnen opvangen.
  • Op sommige plekken grote struikbeplanting meer waarde creĆ«ert op gebied van biodiversiteit en klimaatadaptatie dan bomen en vice versa
  • Het bestaande beleid geen kader biedt hoe verschillende vormen van groen elkaar dienen aan te vullen
  • Het maai- en onderhoudsbeleid van verschillende soorten groen invloed heeft op de ecosysteemdiensten die bomen, struikgewas en ander groen leveren

Verzoekt het college van B&W

Een parapluplan Groen (groenvisie/groenbeleidsplan) op te stellen die de verbinding legt in beleid tussen (onder meer) het Groen- en Waterplan en het Bomenbeleidsplan.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van de Partij voor de Dieren,
Melchior Mattens


Status

Verworpen

Voor

DENK, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, PVV, ROSA, VVD