Motie Hogere doel­stelling ener­gie­label na renovatie


25 mei 2023

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 25 mei 2023, besprekende het raadsvoorstel Project Volkshuisvestingsfonds sloop/nieuwbouw en renovatie (7417886),

Constaterende dat:

 • Uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van de rekenkamer Amsterdam uit 2014 [1] gebleken is dat het verschil in CO 2 -uitstootvermindering door van energielabel G naar A sterk tegenviel, met name omdat G-label woningen een veel lager werkelijk energieverbruik hadden dan er op basis van de toenmalige standaarden werd verwacht.
 • Door de invoering van NTA 8800 energielabels veel beter zijn gaan aansluiten bij het werkelijk verbruik van fossiele energie, maar de conclusie overeind blijft dat A- en B-label woningen nog steeds relatief veel fossiele energie gebruiken (zie bijlage);
 • Het volkshuisvestingsfonds voor renovatie tenminste een label B vereist en voor sloop nieuwbouw tenminste een label A;
 • Het verschil in CO 2 -uitstoot tussen een A++++-label woning (ENG) en een A-label woning niet veel verschilt van het verschil tussen een A-label woning en een G-label woning;
 • Het verder omhoog brengen van de eisen aan het minimale energielabel na renovatie en sloop-nieuwbouw extra geld kost.


Overwegende dat:

 • Het qua CO 2 -uitstoot veel meer oplevert als er zoveel mogelijk naar een A++++-label gestreefd wordt bij nieuwbouw in plaats van naar label A en ook bij renovatie een streven naar een energielabel van A of hoger significant veel meer uitstootvermindering oplevert;
 • Na realisatie het bij nieuwbouwwoningen veel duurder is om nog verdere stappen te zetten in het verminderen van de energievraag (verbetering label), terwijl het in de bouwfase relatief goedkoop is;
 • Het raadsvoorstel spreekt over een minimaal energielabel waaraan voldaan moet worden;
 • Dit ruimte biedt om in de praktijk de lat hoger te leggen;
 • De lat standaard hoger gelegd kan worden als hiervoor extra middelen beschikbaar komen;
 • Er middels aandacht voor de inzichten van dit rekenkameronderzoek en de huidige NTA 8800 standaarden (zie bijlage) gelobbyd kan worden voor meer subsidiegelden vanuit o.a. het Rijk om de verduurzaming doelmatiger aan te kunnen pakken


Verzoekt het college:

 • Bij financiering vanuit het volkshuisvestingsfonds structureel te streven naar hogere energielabels dan de minimum vereisten;
 • Voor de nieuwbouw te streven naar A++++ als standaard;
 • Voor de hogere ambities te zoeken naar aanvullende financiering;
 • Bijvoorbeeld via de MRA te lobbyen voor aanvullende financiering vanuit het Rijk om de uitstoot van CO 2 vanuit de woningvoorraad doelmatiger te kunnen aanpakken.


Namens de Partij voor de Dieren Zaanstad,

Melchior Mattens


Bijlage
In onderstaande tabel [2] staat weergegeven hoeveel kWh/m2 aan fossiele energie er gebruikt mag worden door een woning om een bepaald energielabel te kunnen krijgen op basis van de huidige NTA 8800 standaard voor energielabels. Door van G naar B te gaan wordt ongeveer de helft gereduceerd en naar A iets meer dan de helft. Echter de stap naar A++++ (geen fossiele energie meer) levert bij energielabels B en A bijna net zoveel op als van G of F naar B of A.

[1] Relatie tussen energielabel, werkelijk energiegebruik en CO2-uitstoot van Amsterdamse corporatiewoningen TU Delft Repositories

[2] Energielabel 171252998


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, ROSA

Tegen

ChristenUnie, CDA, DENK, VVD, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, D66, Democratisch Zaanstad, PVV, SP, Groep Lassooy

Lees onze andere moties

Motie Participatie groen en parkeren

Lees verder

Amendement Voorkom dat subsidieontvangers met hun activiteiten de natuur belasten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer