Motie Honden­uit­renplek


in de Russische Buurt

5 november 2019

De gemeenteraad van Zaanstad, besprekende de begroting 2020-2023 op 12 november 2019,

Constaterende dat

 • bewoners van de Russische Buurt te Zaandam op de Ideeënmarkt van 9 oktober jongstleden een plan hebben gepresenteerd om van de groenstrook tussen de Houthavenkade en de Provincialeweg een hondenuitrenplek annex buurtontmoetingsplaats te maken;
 • de indieners van dit plan daarbij hebben aangegeven de realisatie hiervan zelf ter hand te willen nemen en van de gemeente slechts de toestemming en de benodigde materialen wordt gevraagd.

Overwegende dat

 • de Russische Buurt een ‘stenige’ wijk is met relatief weinig groen;
 • plekken om de hond uit te laten hierdoor schaars zijn;
 • de genoemde groenstrook ook nu al door veel hondenbezitters wordt bezocht;
 • in de plannen voor het Stationsgebied, zoals gepresenteerd aan de raad op 29 oktober jongstleden, sprake is van een ‘groene corridor’ tussen de nieuw te bouwen woonwijk aan de Houthavenkade en de bestaande buurten ten noorden daarvan;
 • een groene verblijfplaats langs de Provincialeweg gezien kan worden als een eerste stap op weg naar zo’n verbinding;
 • in de Begroting 2020-2023 op pagina 81 bij ‘Prestatie 5.3.1’ gesteld wordt: ‘Bewoners en bedrijven worden zoveel mogelijk betrokken bij het onderhoud van de openbare ruimte. Dat versterkt het gezamenlijke gevoel van verantwoordelijkheid voor de omgeving en de sociale cohesie in buurten’;
 • een vergelijkbaar project in Wormerveer reeds tot een mooi resultaat heeft geleid.

Draagt het college op

 • in samenspraak met de bewoners van de Russische Buurt te komen tot realisatie van de plannen voor een hondenuitrenplek annex buurtontmoetingsplaats op de bedoelde groenstrook, waarbij de gemeente vergunningen en materialen regelt en de uitvoering aan de bewoners zal worden overgelaten;
 • dekking voor dit plan te vinden door herbestemming binnen de Reserve Openbare Ruimte.

Namens de fracties van

ROSA, Hans Kuyper

VVD, Stephanie Onclin

POV, Jaap Keijser

D66, Flip Hoedemaeker

ChristenUnie, Christa Neefjes

Partij voor de Dieren, Melchior Mattens


Status

Aangenomen

Voor

Lokaal Zaans, GroenLinks, DENK, CDA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, VVD, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, ROSA, D66, Democratisch Zaanstad, PVV, SP

Tegen