Zaanse program­ma­tische aanpak stikstof


8 november 2022

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 8 november 2022, besprekende het

raadsvoorstel Begroting 2023-2026 (2022/18400),

Constaterende dat:

 • De grootschalige uitstoot van stikstof er mede toe heeft geleid dat de natuur steeds verder verslechtert;
 • Projecten in Nederland geen doorgang kunnen vinden als er geen adequaat natuurherstelplan kan worden opgesteld;
 • Zaanstad naar aanleiding van de stikstofproblemen een “Zaanse programmatische aanpak stikstof” aan het opstellen is [1];
 • Het transformatiefonds in het leven is geroepen om kosten te dragen/investeringen te doen die de woningbouwproductie moeten versnellen;

Overwegende dat:

 • Op korte termijn een uitspraak van de Raad van State wordt verwacht die de bouwvrijstelling (vrijstelling van regels rondom stikstof tijdens bouwfase van woningen) mogelijk teniet zal doen [2];
 • Uit het rapport van &Flux blijkt dat de Zaanse natuurgebieden verreweg het meeste te lijden hebben onder de stikstofuitstoot van de landbouwsector (33-35% van de totale stikstofdepositie), gevolgd door 9-11% uit het wegverkeer en 8-9% van huishoudens;
 • In het rapport van &Flux gesproken wordt over het onderzoeken van cofinanciering van verduurzaming dan wel uitkoop van veehouders, evenals het verduurzamen van het bestaande huizenareaal;

Roept het college op:

 • Te onderzoeken in hoeverre het transformatiefonds ingezet kan worden voor het nemen van stikstofmaatregelen voor woningbouwprojecten, waaronder:
  • cofinanciering verduurzaming, ondersteuning op eiwittransitie (akkerbouw) en
  • uitkoop veehouderijen
 • Investeringen in verduurzaming van de bestaande woningvoorraad
 • en daarvan de resultaten terug te koppelen naar de raad.


Namens de Partij voor de Dieren Zaanstad,
Melchior Mattens

1 https://zaanstad.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/f3e977bf-5fa5-4e54-b0c6-9e10a253494f?documentId=721f7d0d-71cf-41de-939b-0d9002165fd1

2 Wat als de bouwvrijstelling, zoals Remkes vreest, inderdaad sneuvelt? (volkskrant.nl)


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Stop met overal bladblazen

Lees verder

Motie Instrumenten voor een schonere lucht in Zaanstad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer