Zaanse program­ma­tische aanpak stikstof


8 november 2022

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 8 november 2022, besprekende het

raadsvoorstel Begroting 2023-2026 (2022/18400),

Constaterende dat:

 • De grootschalige uitstoot van stikstof er mede toe heeft geleid dat de natuur steeds verder verslechtert;
 • Projecten in Nederland geen doorgang kunnen vinden als er geen adequaat natuurherstelplan kan worden opgesteld;
 • Zaanstad naar aanleiding van de stikstofproblemen een “Zaanse programmatische aanpak stikstof” aan het opstellen is [1];
 • Het transformatiefonds in het leven is geroepen om kosten te dragen/investeringen te doen die de woningbouwproductie moeten versnellen;

Overwegende dat:

 • Op korte termijn een uitspraak van de Raad van State wordt verwacht die de bouwvrijstelling (vrijstelling van regels rondom stikstof tijdens bouwfase van woningen) mogelijk teniet zal doen [2];
 • Uit het rapport van &Flux blijkt dat de Zaanse natuurgebieden verreweg het meeste te lijden hebben onder de stikstofuitstoot van de landbouwsector (33-35% van de totale stikstofdepositie), gevolgd door 9-11% uit het wegverkeer en 8-9% van huishoudens;
 • In het rapport van &Flux gesproken wordt over het onderzoeken van cofinanciering van verduurzaming dan wel uitkoop van veehouders, evenals het verduurzamen van het bestaande huizenareaal;

Roept het college op:

 • Te onderzoeken in hoeverre het transformatiefonds ingezet kan worden voor het nemen van stikstofmaatregelen voor woningbouwprojecten, waaronder:
  • cofinanciering verduurzaming, ondersteuning op eiwittransitie (akkerbouw) en
  • uitkoop veehouderijen
 • Investeringen in verduurzaming van de bestaande woningvoorraad
 • en daarvan de resultaten terug te koppelen naar de raad.


Namens de Partij voor de Dieren Zaanstad,
Melchior Mattens

1 https://zaanstad.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/f3e977bf-5fa5-4e54-b0c6-9e10a253494f?documentId=721f7d0d-71cf-41de-939b-0d9002165fd1

2 Wat als de bouwvrijstelling, zoals Remkes vreest, inderdaad sneuvelt? (volkskrant.nl)


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen