Motie Thema­t­uinen


5 november 2019

De gemeenteraad van Zaanstad, besprekende de begroting 2020-2023 op 12 november 2019,

Constaterende

 • Dat de bostuin, de watertuin, de grastuin en de moerastuin, oftewel de vier “thematuinen” in het Darwinpark, zo’n zeventien jaar na aanleg plaats moeten maken voor sierheesters;
 • Dat volgens het collegeakkoord 2018-2022 de duurzame, groene ontwikkeling van Zaanstad als een hoofdopgave wordt gezien, waarin maatschappelijke en economische voordelen van een groenere stad worden erkend en het college inzet in vergroening van de leefomgeving met hoogwaardig groen;
 • Dat in het collegeakkoord 2019 - 2022 is opgenomen:

  “Zuinig met onze natuur en onze dieren

  We zien het belang van de inheemse biodiversiteit en breiden deze uit over Zaanstad onder het motto ‘Trek de natuur de stad in’. Bij de inrichting van de openbare ruimte houden wij hier rekening mee en hebben wij aandacht voor het dierenwelzijn, waaronder de bijenstand, insectenpopulatie en vogels in het bijzonder.”

  • Dat conform de “Uitvoeringsagenda Groen- en Waterplan Zaanstad 2019 - 2023” het onderhoudsniveau van de Zaanse parken verhoogd wordt.

  Overwegende

  • Dat het grootste probleem overlast van rondhangende jongeren lijkt te zijn;
  • Dat rondhangende jongeren ons geen reden lijken om vier unieke stukjes Zaanse natuur te verwijderen en te vervangen door “makkelijk te onderhouden heesters”;
  • Dat omwonenden en relevante belangengroepen niet om hun mening is gevraagd in deze.

  Draagt het college op

  • In gesprek te gaan met omwonenden en relevante belangengroepen over de thematuinen.
  • Oplossingen te zoeken voor overlast gevende jongeren én voor eventueel voorkomende obstakels van “groene aard”.
  • Met als doel de thematuinen zoveel mogelijk te behouden volgens het oorspronkelijke concept.
  • De benodigde €.20.000 voor instandhouding binnen het bestaand budget openbare ruimte te zoeken.

  Namens

  ROSA, Mariska Schuttevaêr

  GroenLinks, Romkje Mathkor

  Partij voor de Dieren, Melchior Mattens

  Bijlage: Uitvoeringsagenda Groen- en Waterplan Zaanstad 2019 - 2023

  Verhogen onderhoudsniveau Zaanse parken.

  Op de plankaart van het Groen en Waterplan staan 20 grotere groengebieden, die voor een groot deel in de volksmond als park worden gezien.

  (...)

  Deze parken/parkstroken hebben een gezamenlijke oppervlakte van 86 hectare. Het gebruik van deze gebieden zal de komende jaren toenemen. Door de verlaging van het onderhoudsniveau in 2013 zijn de meest in het oog springende beplantingen sterk in kwaliteit achteruitgegaan.

  Bezuiniging en toenemend gebruik zijn met elkaar in tegenspraak. Gezien de verwachte toename in gebruik door de geplande verstedelijking is het noodzakelijk om de parken op een hoger onderhoudsniveau te brengen.

  Naast een intensiever onderhoud dienen klachten sneller verholpen te worden en reparaties niet uitgesteld te worden tot een jaarlijkse ronde.


  Status

  Aangenomen

  Voor

  CDA, ChristenUnie, D66, Democratisch Zaanstad, DENK, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PVV, ROSA, SP

  Tegen

  Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, VVD

  Wij staan voor:

  Lees onze andere moties

  Motie Inzaaien tijdelijk braakliggende terreinen

  Lees verder

  Motie Alleen een normale Piet zingt in Zaanstad een Sinterklaaslied

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer