Motie Niet meebe­talen aan Sail, dan ook geen kosten!


10 juni 2019

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 3 en 20 juni 2019, besprekend de Voorjaarsnota 2019

Constaterende dat:

  • de gemeenteraad de wens te kennen heeft gegeven geen extra middelen buiten de cultuurbegroting vrij te maken voor Sail
  • er een bedrag van € 100.000,- is begroot om in 2020 noodzakelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om dit evenement voor inwoners en bezoekers veilig te laten verlopen
  • het treffen van veiligheidsmaatregelen een overheidstaak is en daarom de gemeente Zaanstad voor dit bedrag aan de lat staat

Overwegende dat:

  • de gemeenteraad geen middelen wil vrijmaken voor Sail, maar er voor dit evenement desondanks een bedrag tot € 100.000,- moet worden uitgegeven om het veilig te laten verlopen
  • de gemeenteraad, gezien de zwakke financiële positie van Zaanstad, niet de intentie heeft middelen in te zetten voor een evenement als Sail
  • daarom onderzocht moet worden of de kosten voor veiligheidsmaatregelen voor dit evenement buiten de begroting van Zaanstad gezocht kunnen worden

Besluit:

  • het college van B en W te verzoeken te onderzoeken of de kosten die Zaanstad moet maken voor veiligheidsmaatregelen betaald kunnen worden door anderen, bij voorbeeld de organisatoren van Sail
  • indien uit dit onderzoek blijkt dat de gemeente Zaanstad de kosten voor het treffen van veiligheidsmaatregelen niet kan verhalen een en ander aan de orde te stellen binnen de VNG, zodat deze mee kan denken om voor dit soort ongewenste kosten een oplossing te vinden.

En gaat over tot de orde van de dag,

Namens de fracties van:

de SP, Roland van Braam

Partij voor de Dieren, Judit Raa


Status

Verworpen

Voor

Democratisch Zaanstad, DENK, Partij voor de Dieren, Partij voor Ouderen en Veiligheid, SP

Tegen

CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, PVV, ROSA, VVD

Lees onze andere moties

Motie Green deal Fiets naar je werk!

Lees verder

Motie Beter maaibeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer