Motie Onderzoek naar impact klimaat­schade op finan­ciële positie


Bij de jaar­stukken 2019

28 mei 2020

De raad, bijeen op 28 mei 2020,

Constaterende dat:

  • Er in de jaarrekening geen voorziening is opgenomen voor toekomstige klimaatschade noch dat hier rekening mee gehouden wordt in de bepaling van de weerstandscapaciteit;
  • De gemeente bezig is met het inventariseren van de impact van droogte, hitte en overvloedige neerslag op de openbare ruimte;
  • Het college de conclusies van het KNMI en het IPCC onderschrijft dat extreem weer steeds vaker voorkomt en dat de impact daarvan steeds groter wordt;
  • Onderzoeksbureau Deltares becijferde dat bij een sterk opwarmend klimaat er alleen al tot 2050 tot wel 200 miljoen euro extra publieke en private schade zal ontstaan in Zaanstad door droogte, hitte en wateroverlast (zie bijlage).

Overwegende dat:

  • Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) vereist dat het weerstandsvermogen alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie bevat;
  • Het BBV tevens stelt dat getrouwheid, duidelijkheid en stelselmatigheid de pijlers zijn onder de (geschatte toekomstige) baten en lasten die gepresenteerd worden in de jaarstukken;
  • De accountant in het Zaanstad Beraad heeft aangegeven dat zij mogelijk in de toekomst ook onderzoek wil gaan doen naar significante klimaatrisico’s die de gemeente loopt.

Roept het college op

om aan de hand van de uitkomsten van de droogte- en neerslaginventarisaties te onderzoeken of er een voorziening voor toekomstige klimaatschade getroffen moet worden, dan wel dat hier componenten in de opbouw van de benodigde weerstandscapaciteit voor moeten worden toegevoegd (update Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement 2013), en

de financiële inzichten die uit dit onderzoek komen zo spoedig mogelijk terug te koppelen aan de raad.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie Partij voor de Dieren Zaanstad, Judit Raa

1 Bron: https://www.klimaatschadeschatter.nl/ (Deltares)

2 http://www.klimaatscenarios.nl/images/Brochure_KNMI14_NL.pdf


Status

Verworpen

Voor

DOEN, GroenLinks, Partij voor de Dieren, VVD, Democratisch Zaanstad, SP

Tegen

Liberaal Zaanstad, DENK, CDA, ChristenUnie, VVD, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, ROSA, D66, PVV