Motie Op de Vlusch is de auto te gast


2 juli 2020

De gemeenteraad van Zaanstad in vergadering op 2 juli 2020

Constaterende dat:

 • Het college op de hoogte is van de verkeerssituatie op de Vlusch in Krommenie en zij zich goed kunnen voorstellen dat de fietsers zich ongemakkelijk voelen op deze route;
 • Bewoners van de Vlusch zich al gedurende vele jaren zorgen maken over het vele en soms zeer zware verkeer.

Van mening zijnde dat:

 • Met het tot stand komen van de woonwijk Willis de verkeerscirculatie in Krommenie niet ideaal is;
 • De Rosariumlaan een prima ontsluitingsweg is voor gemotoriseerd verkeer om Krommenie centrum te bereiken;
 • De verkeerssituatie in Krommenie in stappen verbeterd dient te worden;
 • Er een oplossing voor het sluipverkeer in de Vlusch, de Parklaan en de Eikenlaan gezocht moet worden.

Besluit

 1. Het college op te dragen om de Vlusch te Krommenie als eerste stap dmv een verkeersbesluit om te vormen tot een “fietsstraat met auto’s te gast”
 2. In datzelfde verkeersbesluit de Vlusch eenrichtingsverkeer te maken met uitzondering van bestemmingsverkeer Vlusch en fietsers en voetgangers;
 3. De Parklaan vanaf de Eikelaan als eenrichtingsverkeer in te richten;
 4. Voornoemde besluiten in de eerstvolgende vergadering van het college van B&W ookdaadwerkelijk te nemen;
 5. Na dit besluit de uitvoering per direct ter hand te nemen;
 6. De bewoners van Krommenie in het algemeen maar in het bijzonder die van de Parklaan, Lindelaan en Eikelaan te betrekken bij de herinrichting van de bestrating en samen met hen een verkeerscirculatieplan te maken.

En gaat over tot de orde van de dag,

Jan de Vries (D66)
Hildr Behrens-Vogelesang (GroenLinks)
Judit Raa, Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Gedenkplaats Keti Koti Zaanstad

Lees verder

Motie vreemd over inkoop in het sociaal domein

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer