Motie Positieve stimulans klimaat­adap­tatie


2 juli 2020

De raad van de gemeente Zaanstad, in vergadering bijeen op donderdag 2-7-2020,

Constaterende dat:

 • De raad eind dit jaar het uitvoeringsplan klimaatadaptatie gepresenteerd zal krijgen;
 • betegelde tuinen bij overvloedige regenval bijdragen aan vermindering van de verwerkingscapaciteit van het riool;
 • straten en tuinen steeds vaker onder water komen te staan bij hevige regenbuien, met alle financiële gevolgen van dien; zoals ondergelopen kelders, verzakkingen en andere waterschade;
 • het temperatuurverschil tussen “stedelijke verharde gebieden” en de groene buitengebieden tijdens warme periodes op kan lopen tot ca. 10 graden, wat negatieve effecten heeft op de volksgezondheid en zelfs enkele duizenden sterfgevallen per jaar (in Nederland) extra veroorzaakt;
 • langdurige droogte ook verzakkingen kan veroorzaken;
 • groeneret uinen bijdragen aan een verhoging van de biodiversiteit;
 • men vaak opziet tegen het onderhoud van een groentuin;
 • men ook soms de middelen niet heeft om tuintegels weg te brengen.

  Overwegende dat:

 • Andere gemeentes effectief maatregelen hebben ingezet die hebben geleid tot een afname van betegelde tuinen en een toename van woningen waarbij het regenwater is afgekoppeld van het riool;
 • er een korting gegeven kan worden op de rioolbelasting als tuinen voor niet meer dan 50% betegeld zijn;
 • het bij sommige mensen onbekend is dat groene onderhoudsarme tuinen ook mogelijk zijn;
 • deze maatregelen allemaal uitgaan van een positieve stimulans.

Vraagt het college te onderzoeken of onderstaande maatregelen in het uitvoeringsplan klimaatadaptatie opgenomen kunnen worden:

 • Bij toekomstige nieuwbouwwijken de regel opnemen dat tuinen voor niet meer dan 50% betegeld mogen zijn;
 • In gesprek te gaan met de Zaanse woningbouwverenigingen omtrent het bij verhuizing opleveren van woningen met niet meer dan 50% tuintegels, en dit vanaf dat moment voor die woning verplicht te stellen.
 • Te komen tot een positieve stimulans voor geheel Zaanstad, door inwoners waarvan de tuinen voor niet meer dan 50% betegeld zijn te belonen, middels een korting op de rioolbelasting en / of een subsidieregeling t.b.v. het loskoppelen van hemelwater van het riool.
 • Het gratis ophalen van tuintegels.
 • En daarnaast de samenwerking aan te gaan met tuincentra m.b.t. voorlichting omtrent onderhoudsarme, groene tuinen.

  En gaat over tot de orde van de dag.

  Namens ROSA, Mariska Schu[evaêr Namens GroenLinks, Romkje Mathkor Namens de SP, Evert Hartog
  Namens de PvdD, Judit Raa

  Enkele voorbeelden uit andere gemeentes:

 • In Amsterdam Oud-West mogen tuinen in de toekomst maar voor de helft uit tegels bestaan.
 • In diverse wijken in Amsterdam worden tuintegels op vaste dagen in de week gratis opgehaald.
 • In de gehele gemeente Utrecht worden verwijderde tuintegels gratis opgehaald.
 • Gemeente Son en Breugel geeft in 2020 een eenmalige subsidie van €300,-, voor het afkoppelen van regenwater. Waterschap de Dommel verdubbelt dit bedrag voor de eerste 300 aanvragers.
 • Ook in Son en Breugel, kan de eigenaar van een woning of bedrijfspand een korting van €50,- per jaar op de rioolbelasting krijgen. Hiervoor moet het hele perceel afgekoppeld zijn van het riool. (dus zij-, achter- en voorkant).
 • In de gemeente Venray bestaat de rioolheffing voor een deel uit een “heffing afvoer hemelwater”. Bewoners die ervoor hebben gezorgd dat hemelwater niet in het gemeentelijk riool terecht komt hoeven deze heffing niet te betalen.


Status

Aangenomen

Voor

CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, ROSA, SP

Tegen

Democratisch Zaanstad, DENK, Lokaal Zaans, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PVV, VVD

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer