Motie Verschuiven lasten honden­be­lasting


30 oktober 2020

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 5 november 2020, ter bespreking van de begroting 2021-2024,

Constaterende dat

  • De gemeente Zaanstad dierenwelzijn hoog in het vaandel heeft staan;
  • Er in de raad geen meerderheid is voor het afschaffen van de hondenbelasting;
  • De Partij voor de Dieren Zaanstad de hondenbelasting het liefst zou afschaffen, maar met een tariefsdifferentiatie al een stap in de goede richting gezet zou kunnen worden;
  • De broodfok van honden tot vele erfelijke afwijkingen en leidt;
  • Er in de asielen in Nederland vele honden zitten te wachten op een eigen plekje;
  • Artikel 226, lid 1 van de Gemeentewet luidt dat hondenbelasting geheven kán worden;

Overwegende dat

  • Commerciële handel in honden vanuit het oogpunt van dierenwelzijn dus niet wenselijk is;
  • Het plaatsen van asielhonden hun welzijn juist ten goede komt;
  • De gemeente Zaanstad met behulp van tarief- en vrijstellingen met belastingdruk op gewenste effecten kan sturen;

Besluit

geen hondenbelasting meer te heffen op honden die uit het asiel komen, en dit te dekken door het verhogen van de hondenbelasting op honden die niet uit het asiel komen.

En gaat over tot de orde van de dag,

Namens Partij voor de Dieren Zaanstad,
Melchior Mattens


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

CDA, ChristenUnie, D66, Democratisch Zaanstad, GroenLinks, Lokaal Zaans, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, PVV, ROSA, SP, VVD