Motie Vreemd aan de Orde: Aanpak overlast Schiphol


2 februari 2023

De gemeenteraad van Zaanstad, bijeen op 2 februari 2023,

Constaterende dat

 • er onlangs een bestuursovereenkomst, NOVEX Schiphol, is ondertekend door het Rijk, de provincie en de BRS dat zich richt op het verbeteren van de leefomgevingskwaliteit van de Schipholregio en waarin werkafspraken gemaakt worden over onder meer het verminderen van de geluidhinder en het verbeteren van de luchtkwaliteit en
 • een aanzienlijk deel van de Zaanse inwoners geluidsoverlast ervaart van Schiphol, het geluidsniveau van overvliegende vliegtuigen hoger is dan de richtlijnen die hiervoor in de “EnvironmentalGuidelines for the European Region” door het WHO zijn opgesteld
 • Een groot aantal klachten over geluidsoverlast gemeld zijn in 2022. Het totaal aantal vluchten in 2022 was400.000. De door het Rijk aangekondigde krimp tot een maximum van 440.000 vluchten voor de omwonenden zal dus geen verlichting bieden
 • Inwoners tevens worden blootgesteld aan hoge concentraties ultrafijnstof
 • De conclusie van laatste rapport van het IPCC dat versnelde klimaatactie nodig is om de opwarming van de aarde beperkt te houden tot 1,5 graad en de luchtvaart een enorme impact heeft op de klimaatverandering

 • Overwegende dat

  • Geluidsoverlast kan leiden tot ernstige fysieke en psychische gezondheidsklachten als slaapstoornissen en stress
  • Blootstelling aan hoge concentraties ultrafijnstof o.a. tot hart- en vaatziekten kan leiden
  • Zaanstad deel uitmaakt van de BRS
  • De gemeente een zorgplicht heeft voor haar huidige en toekomstige inwoners
  • Er een steeds groter maatschappelijk draagvlak is voor de afschaffing van nachtvluchten
  • Het grootste deel van de (vakantie)vluchten in Europa prima per trein gemaakt kunnen worden

  Verzoekt het college

  • Om te blijven bepleiten in de diverse relevante luchtvaartgremia tot afschaffing van de nachtvluchten en erop toe te zien dat deze vluchten niet naar de randen van de nacht worden verschoven
  • Om tevens te bepleiten dat er een toetsbare geluidsnorm wordt opgesteld voor vliegtuiglawaai die aantoonbaar de gezondheid van individuele bewoners beschermt.

  En gaat over tot de orde van de dag,

  Namens GroenLinks, Natascha Stroo

  Namens PVDA Zaanstad, Hans Stokebrand

  Namens ROSA, Mariska Schuttevaer

  Namens D66, Flip Hoedemaker

  Namens PvdD, Stella Pieterson
Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Marktstraat 22 Wormerveer: het nuttige en het aangename

Lees verder

Motie: Bouwlagen Jufferstraat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer