Motie vreemd aan de orde over een duurzame bestrijding van de Japanse Duizend­knoop


28 mei 2020

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 28 mei 2020,

Constaterende dat:

 • De Japanse duizendknoop zonder bestrijding op verschillende plekken in de gemeente zal voortwoekeren en schade zal toebrengen aan gebouwen en biodiversiteit;
 • Herhaalde bestrijding met glyfosaat schadelijk is voor bijen, het biochemisch evenwicht in het bodem verstoort en de waterkwaliteit aantast;
 • In 2019 op 33 locaties de Japanse Duizendknoop verwijderd is door vrijwilligers, de zogenaamde Duizendknoopbrigade;
 • Er onderzoek wordt gedaan naar alternatieven voor handmatige verwijdering en chemische bestrijding;

Overwegende dat:

 • De vrijwilligers hun werk doen mede om te voorkomen dat de gemeente pesticiden waaronder glyfosaat in zal zetten;
 • De alternatieven voor handmatige verwijdering op dit moment nog te weinig bewezen zijn om als duurzame oplossing ingezet te kunnen worden;
 • De bijdrage van de vrijwilligers een belangrijke maatschappelijke functie dient;

Besluit:

 • Zich uit te spreken tegen het gebruik van pesticiden zoals maar niet beperkt tot glyfosaat en vergelijkbare stoffen voor bestrijding van de Japanse Duizendknoop;
 • Het college te verzoeken om met de vrijwilligers van de Duizendknoopbrigade in gesprek te gaan om te onderzoeken met welke gemeentelijke ondersteuning hun werk met als doel het verwijderen van de Japanse Duizendknoop de komende jaren door kan gaan op effectieve wijze;
 • Het college te verzoeken de waardering voor de vrijwilligers die deze publieke taak uitoefenen duidelijk uit te spreken;
 • Het college te verzoeken om een overzicht op te stellen van mogelijke alternatieven voor het handmatig verwijderen door vrijwilligers, inclusief de kosten daarvan en de kosten voor ondersteuning van de Duizendknoopbrigade.

GroenLinks, Romkje Mathkor
PvdD, Judit Raa
ROSA, Mariska Schuttevaer

Toelichting:
De Japanse Duizendknoopbrigade is een losse groep vrijwilligers die is voortgekomen uit de belangengroep GroenZaans en die zich regelmatig inzet voor het verwijderen van de Japanse Duizendknoop. Deze plant kan andere planten overwoekeren en ernstige schade aanrichten aan ecosystemen en gebouwen. De reden dat de Duizendknoopbrigade werd opgericht is dat het college eerder aangaf pesticiden als mogelijk middel tot bestrijding van de Japanse Duizendknoop te zien. Om te voorkomen dat dit zou gebeuren boden na overleg tussen wethouder, een aantal politieke partijen vrijwilligers van GroenZaans aan de invasieve plant handmatig te verwijderen. Dit betekent voor de gemeente dubbele winst: de plant wordt op een verantwoorde wijze verwijderd en de inzet van de vrijwilligers betekent ook lage kosten.

Op dit moment heeft de gemeenteraad geen duidelijk overzicht van de technische alternatieven voor bestrijding van de Duizendknoop. Het is echter te verwachten dat bestrijding jaarlijks nodig zal zijn. In gebieden waar de plant onbelemmerd groeit (bijvoorbeeld zoals te zien is langs de Ruhr in Duitsland), woekert hij langs kilometers weg en oevers. De Duizendknoop is niet met een eenmalige ingreep permanent buiten de gemeente te houden. Dit maakt een visie voor de langere termijn noodzakelijk. Onderdeel van deze visie moet ook zijn om waardering voor deze brigade uit te blijven spreken en te zorgen voor adequaat gereedschap

Deze motie heeft tot doel de inzet van de vrijwilligers duurzamer te maken, zodat de gemeente met deze vorm van bestrijding voorlopig verder kan. Wellicht is er een alternatieve vorm van niet– chemische bestrijding mogelijk. De motie roept dan ook op tot het onderzoeken en inventariseren daarvan.


Status

Overgenomen

Voor

Tegen