Motie vreemd: biomas­sa­cen­trale


Biomassa is niet duurzaam

12 december 2019

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 12 december 2019,

Overwegende dat:

  • Besloten is tot het realiseren van een biomassacentrale in Zaandam, als ‘tijdelijke' maatregel van 12 jaar in de zoektocht naar ‘duurzame energievoorzieningen’;
  • Uit onderzoek van DNV GL blijkt dat het opwekken van elektriciteit en warmteproductie in een kleine biomassacentrale tot 20% meer uitstoot van CO₂, fijnstof en stikstof veroorzaakt dan een centrale die volledig op steenkool draait. Dat komt door het lagere rendement en de minder strenge uitstoot-normen die voor kleine installaties gelden;
  • De biomassacentrale in Oldambt recentelijk tijdelijk buiten bedrijf gesteld is op basis van klachten van omwonenden en er nader onafhankelijk onderzoek verricht wordt naar de uitstoot van de centrale;
  • Te verwachten is dat in Zaandam ook veel klachten geuit zullen worden over de uitstoot van de biomassacentrale;
  • Het college de biomassacentrale aan de Pascalstraat in Zaandam, naar verwachting deze maand wil laten draaien;
  • De biomassacentrale op dit moment nog steeds niet beschikt over de benodigde natuurvergunningen op dit moment dus niet in gebruik genomen mag worden.


Besluit het college op te dragen:

  • Tot het instellen van een extern en onafhankelijk onderzoek naar de uitstoot van de biomassacentrale in Zaandam en de gemeenteraad te betrekken bij de opzet van dit onderzoek;
  • Te onderzoeken of en zo ja, met hoeveel jaar de werking van de biomassacentrale verkort kan worden en welke consequenties dit heeft;
  • Te komen met een plan B als alternatief voor de biomassacentrale en de gemeenteraad hierover binnen deze bestuursperiode te rapporteren.


En gaat over tot de orde van de dag. En gaat over tot de orde van de dag.


Namens

Democratisch Zaanstad, Jos Kerkhoven.

PvdD, Melchor Mattens

POV, Harrie van der Laan

SP, Roland van Braam


Status

Aangenomen

Voor

CDA, ChristenUnie, D66, Democratisch Zaanstad, DENK, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PVV, ROSA, SP, VVD

Tegen

PvdA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie vreemd aan de orde: Behoud Natura2000-gebieden

Lees verder

Motie vreemd over het inzetten van de bomenreserve

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer