Motie vreemd aan de orde: Behoud Natu­ra2000-gebieden


12 december 2019

De raad, bijeen op 12 december 2019,

Constaterende dat

  • Nederland in een milieucrisis verkeert door een te hoge stikstofdepositie in Natura2000-gebieden;
  • Het kabinet volgens artikel 6 van de Habitatrichtlijn maatregelen moet nemen die de stikstofdepositie in Natura2000-gebieden verminderen;
  • Nieuwe economische activiteiten rondom deze Natura 2000 gebieden uitsluitend kunnen plaatsvinden indien deze niet tot een verhoogde stikstofdepositie in deze gebieden leiden;
  • Het kabinet er nu niet voor kiest om maatregelen te nemen die de stikstofuitstoot in voldoende mate verminderen, maar naar administratieve ruimte zoekt om vrijwel evenveel stikstof te kunnen blijven uitstoten;
  • Het kabinet hiervoor nu ook het opheffen van Natura2000-gebieden wil gaan onderzoeken.

Overwegende dat

  • Minder dan 8% van het landoppervlak in Nederland natuurgebied betreft¹ en dit in internationale vergelijking zeer weinig is;
  • De weidevogelstand en de biodiversiteit in Nederland én in de Zaanstreek sterk onder druk staan;
  • Ook in en om Zaanstad Natura2000-gebieden liggen die zeer gevoelig zijn voor stikstofdepositie als gevolg van economische activiteiten rondom de gebieden;
  • Recente afgravingswerkzaamheden door Staatsbosbeheer in het Westzijderveld laten zien dat ook in Zaanstad grootschalige maatregelen nodig zijn om de natuur te beschermen;
  • De minister waarschijnlijk ook de sterkte van de natuur in het Westzijderveld gaat onderzoeken en als gevolg daarvan mogelijk ook de beschermde status van dit gebied ter discussie gaat stellen;

Concluderende dat

Nederland én Zaanstad zich niet kunnen permitteren dat Natura2000-gebieden geschrapt worden.

Besluit

Het college op te roepen een brief naar minister Schouten te sturen met de boodschap: Zaanstad wil niet dat Natura2000-gebieden ter discussie worden gesteld.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fracties van

Partij voor de Dieren Zaanstad, Melchior Mattens

Rosa, Mariska Schuttevaêr
SP, Roland van Braam
GroenLinks, Romkje Mathkor

1 CBS: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/70262ned/table?ts=1573681066992

Motie ingediend op 14 november 2019, behandeld op 12 december 2019.

De wethouder informeert de raad dat de Natura2000-gebieden in en rondom Zaanstad niet ter discussie staan, omdat ze niet vallen onder de 'kleine gebieden' waar het kabinet het over heeft. Hij ontraadt de motie omdat het af zou leiden van de manier waarop het gesprek nu gevoerd wordt. Na overleg met de mede-indieners wordt besloten de motie in te trekken.


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen