Motie vreemd: De toekomst van Schiphol


Geen groei Schiphol tot minstens 2023

28 mei 2019

De raad van de gemeente Zaanstad, in vergadering bijeen op 28 mei 2019,

Constaterende dat:
 • In het Aldersakkoord was afgesproken dat het aantal vliegbewegingen tot 2020 mocht groeien tot 500.000 per jaar en dat dit aantal nu al behaald is;
 • Sommige delen van Zaanstad zoals Assendelft en Westzaan al jaren ernstig overlast ondervinden van Schiphol en dat deze overlast eerder toeneemt dan afneemt;
 • Er in 2023 een nieuwe indeling van het luchtruim gaat plaatsvinden;
 • Schiphol nog steeds verder wil groeien, maar bestuur en omwonenden een pas op de plaats willen maken;
 • Schiphol een transferhaven is. Dat houdt in dat er hier extra vaak geland en opgestegen wordt met als gevolg dat er extra veel CO₂ en (ultra)fijnstof boven ons land wordt uitgestoten;
 • De Onderzoeksraad voor Veiligheid zich heeft uitgesproken dat er op dit moment al veiligheidsrisico’s zijn door overbezetting van Schiphol;
 • De 20% goedkope vakantievluchten die van en naar Schiphol worden uitgevoerd nauwelijks iets bijdragen aan de economie;
Overwegende dat:
 • Om de afspraken van Parijs te halen de CO₂-uitstoot drastisch moet worden verminderd;
 • De uitstoot van broeikasgassen belemmerend werkt om de Afspraken van Parijs te halen;
 • (Ultra) fijnstof allerlei gezondheidsklachten kan veroorzaken als astma, hart- en vaatziekten, hersenschade en (long)kanker:
 • Nachtvluchten slaapverstorend zijn en dus nadelig voor de gezondheid, maar dat ondanks toezeggingen het aantal nachtvluchten niet gedaald is naar het afgesproken aantal van 29.000;
 • Er steeds meer overeenstemming komt om te stoppen met de nachtvluchten;
 • De meeste vakantievluchten in Europa prima vervangen kunnen worden door reizen per trein of bus;
 • Veel van onze inwoners zich ernstig zorgen maken over een mogelijke uitbreiding van Schiphol;
 • Zaanstad vertegenwoordigd is in diverse gremia over Schiphol en Zaanstad - zoals ook in andere dossiers - een voortrekkersrol kan hebben door zich duidelijk uit te spreken om Schiphol minstens tot 2023 niet verder te laten groeien:
Draagt het college op:
 • Om te bepleiten dat er in ieder geval tot minstens 2023 geen verdere groei van Schiphol plaatsvindt;
 • Dit standpunt zowel in Zaanstad uit te dragen als in alle relevante gremia die met de luchtvaart te maken hebben;
 • Tevens te pleiten voor afschaffing van de nachtvluchten;
 • Met andere partners uit de BRS te kijken hoe het aantal goedkope vakantievluchten beperkt kan worden, en
 • Om te promoten dat zo veel mogelijk afstanden tot 750 km per trein worden afgelegd in plaats van met het vliegtuig;

En gaat over tot de orde van de dag,

GroenLinks, Romkje Mathkor
ROSA, Mariska Schuttevaer
SP, Evert Hartog
PvdD, Judit Raa
D66, Flip Hoedemaeker
PvdA, René Tuijn
CU, Mieke van der Beek


Status

Aangenomen

Voor

D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, ROSA, SP, ChristenUnie, DENK

Tegen

CDA, Democratisch Zaanstad, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PVV, VVD

Lees onze andere moties

Cultuur met respect voor de natuur en de toekomst

Lees verder

Motie Vuurwerkvrije parken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer