Cultuur met respect voor de natuur en de toekomst


Aanvul­lende paragraaf over duur­zaamheid tbv de cultuur­visie van Zaanstad

28 mei 2019

Betrekking hebbend op Zaanstad Bruist! Cultuurvisie Zaanstad 2019-2030

De Gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op dinsdag 28 mei 2019

Constaterende dat:

  • De gemeente Zaanstad volgens haar coalitieakkoord uiterlijk 2040 klimaatneutraal wil zijn;
  • De gemeente Zaanstad in het coalitieakkoord stelt dat ze haar verantwoordelijkheid neemt om actief bij te dragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot;
  • De gemeente Zaanstad in de Cultuurvisie duurzaamheid als opgave heeft opgevat maar een nadere uitwerking in het laatste onderdeel ontbreekt;
  • de cultuurvisie daardoor onvoldoende handvatten biedt voor een duurzame uitvoeringsagenda;

Besluit:

  • Aan beslispunt 2 toe te voegen: ‘Cultuur met respect voor de natuur en de
    toekomst’ en de nummering van het beslispunt hierop aan te passen

  • de volgende paragraaf toe te voegen aan de cultuurvisie:

4.6 Cultuur met respect voor de natuur en de toekomst

Zaanstad wil tussen 2030 en 2040 een klimaatneutrale stad zijn. Deze ambitie maakt ook onderdeel uit van de cultuurvisie. Zaanstad heeft oog voor duurzaamheid, ecologie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Evenementen zijn goed voor de stad en haar inwoners, maar moeten zo min mogelijk negatieve impact hebben op de omgeving.

Parken en natuurgebieden hebben helaas veel te lijden onder evenementen, bijvoorbeeld door zwaar materieel waardoor de bodem verdicht, het achterblijven van afval en het verstoren van dieren die in en rond het gebied leven. Zaanstad zal daarom zeer zorgvuldig beleid maken dat rekening houdt met de draagkracht van verschillende locaties, bijvoorbeeld in locatieprofielen die per park aangeven welk type evenement er kan plaatsvinden, in welke periode, op welke manier rekening gehouden moet worden met aanwezige flora en fauna, en door na elk evenement een hersteltijd in te lassen waarin het park met rust gelaten wordt. Er wordt onderzocht of evenementen meer verspreid moeten worden over de verschillende parken en welke evenementen beter op versteende pleinen of straten gehouden kunnen worden. Op die manier zorgen we ervoor dat de parken ook in de toekomst nog mooie groene plekken zijn waar inwoners ontspanning kunnen vinden en vogels en andere dieren de ruimte kunnen krijgen voor onder meer het vinden van voedsel en nestplaatsen.

  • en de huidige paragraaf 4.6 om te nummeren tot 4.7

Namens de fractie van:

Partij voor de Dieren Zaanstad, Judit Raa

GroenLinks, Paul Laport
Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, Partij voor de Dieren, ROSA, SP

Tegen

DENK, CDA, ChristenUnie, VVD, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, D66, Democratisch Zaanstad, PVV