Motie Vuur­werk­vrije parken


6 juni 2019

De raad, bijeen op 20 juni 2019,

Constaterende dat:

  • Er in Nederland duidelijk een trend waarneembaar is om op een andere wijze vorm te geven aan oud en nieuw en niet meer overal vuurwerk af te steken;
  • Er steeds minder draagvlak is voor vuurwerk en steeds meer draagvlak voor beperkende maatregelen voor het afsteken van vuurwerk;
  • Bij navraag onder gemeenten die ervaring hebben met vuurwerkvrije zones blijkt dat succes van deze zones niet afhankelijk is van de handhaving in deze gebieden maar dat het succes vooral afhangt van de preventieve werking die uitgaat van het verbod;
  • Elders in het land gemeenten als Amsterdam, Leiden, Utrecht, Arnhem, Den Haag, Groningen, Hilversum en Rotterdam het voortouw nemen in regulerende maatregelen vanuit de gemeentelijke overheid;
  • De gemeente sinds 1 januari 2019 bevoegd is om in de gehele gemeente vuurwerkvrije zones aan te wijzen;
  • Het college zelf in de Raadsinformatiebrief van 28 mei 2019 stelt dat het afsteken van knalvuurwerk en vuurpijlen leidt tot onevenredige verstoring van broedende vrij levende dieren;

Overwegende dat:

  • Parken het leefgebied zijn van vele vrij levende dieren, zoals vogels, kleine zoogdieren etc.
  • Dieren door angst voor de knallen uit hun habitat worden verdreven en daarbij vaak gewond raken of zelfs doodgaan.

Verzoekt het college alle parken aan te wijzen als vuurwerkvrije zone.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van:

Partij voor de Dieren, Judit Raa

Socialistische Partij, Evert Hartog

GroenLinks, Romkje Mathkor

ROSA, Mariska Schuttevaêr


Status

Aangenomen

Voor

CDA, ChristenUnie, D66, DENK, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, ROSA, SP

Tegen

Democratisch Zaanstad, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PVV, VVD