Motie vreemd: Een frisse en eerlijke start


Gemeente moet gevolgen toesla­gen­af­faire helpen verlichten

8 oktober 2020

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 08-10-2020,

Constaterende dat:

 • Ouders en kinderen die zijn getroffen door de zogenaamde toeslagenaffaire, vaak hun leven als volwaardig burger niet zonder proactieve hulp en aandacht kunnen oppakken;
 • Ze het gevoel hebben dat ze van het kastje naar de muur gestuurd worden en weer terug, dat werkt verlammend;
 • Er is behoefte aan één loket, aan goede geclusterde support.

Overwegende dat:

 • De weerslag van de jarenlange trajecten van onterechte terugvordering op uitvoeringsniveau (werk, integratie, zorg, wonen, veilig thuis) uiteindelijk bij de gemeente terechtkomt;
 • De belastingdienst van duizenden personen de dossiers heeft vernietigd, waardoor deze mensen nooit compensatie zullen krijgen zolang Zaanstad wacht op de belastingdienst;
 • De staatssecretaris beloofd heeft met een adequate vergoeding te komen voor de slachtoffers en mogelijk later ook voor de gemeenten;
 • De gemeente een positieve rol kan innemen in het herstel van het vertrouwen in de overheid van deze ouders en kinderen.

Verzoekt het college:

 • Een gemeentelijk vangnet te organiseren voor mensen die door het falen van de nationale overheid in de problemen zijn gekomen;
 • Dit kan door bijvoorbeeld een (reeds bestaand) gemeentelijk vertrouwenspersoon/ombudsman/gespecialiseerde hulpverlener/organisatie aan te stellen als aanspreek- en oplossingspunt*;
 • Hierover goed te communiceren via alle gemeentelijke kanalen en wijkkranten;
 • Te signaleren om welke ouders en kinderen het gaat en waar hun grootste zorgen zitten;
 • Specifieke aandacht voor kinderen te hebben, omdat de impact op hen zich vaak later en anders zal manifesteren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de Partij voor de Dieren Zaanstad,
Melchior Mattens

Namens CDA Zaanstad,
Marc Wit

* In samenspraak met slachtoffers van de toeslagenaffaire is onderstaand profiel opgesteld mbt tot het aanspreekpunt waarover in de motie wordt gesproken. Het aanspreekpunt zou de volgende acties moeten kunnen uitvoeren:

 • Deze ouders proactief te ondersteunen bij complexe schulden, achterstanden en andere knelpunten die ontstaan zijn afgelopen jaren doordat ze onterecht in een negatieve spiraal terecht zijn gekomen door oneigenlijke terugvordering van toeslagengeld.
 • de betrokken mensen actief wijzen op de hersteloperatie https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/gedupeerden-kinderopvangtoeslag/gedupeerden-kinderopvangtoeslag
 • te helpen bij toegang tot regelingen en diensten met betrekking tot de weerslag van de vorderingen en oplossing schuldenproblematiek en neemt waar de ouder niet meer in staat is tijdelijk de rol van contactpersoon over, ook biedt ze support door een luisterend oor te bieden.
 • Opstellen van plannen van aanpak ten behoeve van bijv. een persoonsgerichte, buurtgerichte of systeemgerichte aanpak
 • Het zijn van een vertrouwenspersoon, steun en vraagbaak voor getroffen ouders en kinderen, transparantie is hierbij het sleutelwoord.
 • Ondersteuning en hulpverlening bieden
 • Informatie, advies en ondersteuning bij vragen over wonen, financiën, relaties, werk/school en welzijn
 • Analyseren van informatie, urgentie bepalen en opschalen indien nodig
 • Monitoren van lopende zaken en een regisserende rol bij crisis, uitval ouders of andere problemen of koerswijziging in de zaak
 • In staat te acteren bij zowel enkelvoudige complexe problematiek als bij meervoudige complexe problematiek. Je bent in staat het gezin als systeem benaderen en als zodanig te ondersteunen.
 • Organiseren en voorzitten van professioneel overleg, op verschillende niveaus met verschillende betrokken professionele disciplines
 • Deelnemen aan lokale, landelijke en regionale overlegvormen en expertise overleg.
 • Je werkt nauw samen met je collega-regisseurs en beleidsadviseurs, het gemeentelijke sociale team en met vertegenwoordigers van diverse organisaties
 • Je koppelt regelmatig je bevindingen terug naar het college
 • De contactpersoon koppelt regelmatig terug aan het college wat de stand van zaken is bij deze ouders en kinderen en signaleert wat de positieve ontwikkelingen en knelpunten zijn zodat er zo effectief mogelijk ingezet kan worden in de korte en lange termijn.


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, CDA, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

DENK, ChristenUnie, VVD, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, ROSA, D66, Democratisch Zaanstad, PVV