Motie vreemd: Plan van Aanpak Leegstand


8 oktober 2020

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op donderdag 8 oktober 2020,

Overwegende dat:

 • Leegstand van winkels, kantoren en bedrijfspanden in Zaanstad al jaren een zorgelijke ontwikkeling laat zien en steeds meer een doorn in het oog is van inwoners, bedrijfseigenaren en maatschappelijke organisaties;
 • De coronacrisis zorgt voor een toename in leegstaande panden door fenomenen als thuiswerken, achterblijvende economische ontwikkelingen, teruggang consumenten- en bedrijfsvertrouwen, afstoten van bedrijfsactiviteiten, etc.;
 • De aanloopstraten in Zaandam, waar zich veel leegstaande winkelpanden bevinden die het straatbeeld verarmen, criminele activiteiten aantrekken en de aantrekkelijkheid van de stad negatief beïnvloeden;
 • Een plan van aanpak ontbreekt om bovenstaande constateringen van opkomende en structurele leegstand van commercieel vastgoed tegen gaat;
 • Zaanstad bij ongewijzigd beleid, zal veranderen in een minder aantrekkelijke vestigingsstad voor potentiële nieuwe bewoners en ondernemers, als mogelijke woon- en werklocatie;
 • Het ontwikkelen van leegstand naar wonen of werken, negatieve ontwikkelingen als verarming, verschraling en economische schade kan voorkomen dan wel, kan verhelpen.

  Besluit:

  Het college op te dragen een plan van aanpak leegstand op te stellen, waarin tenminste opgenomen is:

 • Dat de gemeente langdurige leegstand inventariseert en monitort;
 • Een verantwoordelijke ambtenaar aan te stellen die dit project onder zijn dagelijkse beheer neemt (de aanjager);
 • De aanjager de opdracht krijgt een plan van aanpak leegstand op te stellen en het college deze binnen de maximale termijn, rekening houdend met planning van 6 maanden, aanbiedt ter besluitvorming aan de gemeenteraad;
 • Dat de Gemeente eigenaren stimuleert/motiveert tot leegmelding van hun pand;
 • Dat de gemeente na leegmelding (z.s.m. start met de top 30 van langste leegstaande panden) met de eigenaar in overleg treedt; (die panden zijn al bekend)
 • De gemeente op basis van langdurige leegstand (termijn?) het gesprek voert met eigenaren om tot een nieuwe invulling te komen (op het vlak van wonen, werken, maatschappelijke of commerciële dienstverlening etc);
 • De gemeente hierbij waar mogelijk een bemiddelende rol speelt om eigenaren van leegstaande panden in contact kan brengen met aanbieders van tijdelijke woonconcepten;
 • Daarbij inzicht geeft in de huidige juridische en planologische instrumenten die de gemeente inzet om leegstand te voorkomen;
 • Voor de behandeling van de voorjaarsnota 2021 de acties inzichtelijk maakt die de gemeente heeft ondernomen en welk resultaat dat heeft gehad;
 • Op basis van deze aanpak te beoordelen wat het effect is en mogelijke vervolgacties in kaart te brengen en dit aan de raad voor te leggen.

Namens

Democratisch Zaanstad, Juliëtte Esmée Rot
CDA, Marc Wit
Partij voor de Dieren, Melchior Mattens
Groen Links, Jan de Laat


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, DENK, CDA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, VVD, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, ROSA, D66, Democratisch Zaanstad, PVV, SP

Tegen

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Motie vreemd: Een frisse en eerlijke start

Lees verder

Motie vreemd: Verruiming aantal bezoekers Zaantheater

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer