Motie vreemd: geef de Regen­boog­ge­meentes zekerheid over de regen­boog­gelden


CDA e.a.

22 september 2022

Constaterende dat:

 • het Regenboog Stembusakkoord door een grote meerderheid van de Tweede Kamerfracties is ondertekend, namelijk door VVD, CDA, D66, GL, SP, PVDA, PvdD en 50PLUS. Ook Volt en BIJ1 hebben aangegeven dat ze het akkoord onderschrijven; [1]
 • in het coalitieakkoord staat dat we blijven werken aan de acceptatie, veiligheid en emancipatie van de LHBTQI+ gemeenschap en dat het Zaanse Regenboogakkoord hiervoor de basis is;
 • het voor de nadere uitwerking – ook voor de langere termijn - nodig is om te weten welk budget gemeente Zaanstad tot haar beschikking heeft;
 • het ministerie van OCW nog steeds niet besloten heeft om de regenbooggelden ter waarde van 20.000 euro te continueren terwijl we langzaam het einde van 2022 naderen;
 • wij als gemeente Zaanstad nu momenteel 20.000 euro uitgeven aan het Zaanse LHBTQI+ beleid;
 • de onzekerheid over deze subsidie niet goed is voor het Zaanse LHBTQI+ beleid maar ook het landelijke LHBTQI+ beleid;

Overwegende dat:

 • het daarom van belang is dat wij als gemeente Zaanstad zekerheid krijgen of wij de regenbooggelden ter waarde van 20.000 euro nog steeds krijgen vanuit het ministerie van OCW;
 • als de regenbooggelden niet worden gecontinueerd, wij ons regenboogbeleid moeten terugschroeven, wat voor de Zaanse LHBTQI+ gemeenschap onwenselijk is;
 • wij als gemeente Zaanstad en de andere regenbooggemeenten voor het einde van het jaar
  2022 zekerheid moeten hebben, of het huidige regenboogbeleid van het ministerie van
  OCW wordt gecontinueerd, ook in verband met onze begrotingsregels.


Draagt het college op:

 • namens de gemeente Zaanstad het ministerie van OCW te verzoeken duidelijkheid te
  verschaffen over de continuering van de regenbooggelden met inachtneming van mogelijke
  indexering;
 • hierover samen met andere Regenbooggemeenten een lobby te starten richting het
  ministerie van OCW om het verzoek kracht bij te zetten;
 • De subsidieregeling met betrekking tot het Regenboogbudget weer te continueren per
  01-01-2023;
 • Voor 01-01-2023 met een suggestie te komen voor het thema van 2023. [2]


En verzoekt de griffie:

 • om naar alle regenbooggemeenten en -provincies deze motie te sturen om bestuurlijke druk
  te leggen bij het ministerie van OCW en de VNG/IPO.
  en gaat over tot de orde van de dag.

CDA Zaanstad - Julie van 't Veer
Partij voor de Dieren – Stella Pieterson
PVDA Zaanstad - Hans Stokebrand
VVD Zaanstad - Annemarie van Nieuwamerongen
D66 Zaanstad - Merel Kingma
GroenLinks – Natascha Stroo
SP - Anna de Groot

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/01/13/antwoorden-kamervragen-over-coalitieakkoord


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, ROSA, SP, VVD

Tegen

ChristenUnie, Democratisch Zaanstad, DENK, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PVV

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement: Parkeerplaatsen sociale huurwoningen

Lees verder

Motie: Versterking Raad aan de Voorkant

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer