Motie vreemd: Geen Sportpark Fortuin


19 september 2019

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 19 september 2019

Constaterende dat:
• de Raad van State op 11 september 2019 het bestemmingsplan Sportpark het Fortuin heeft vernietigd.

Overwegende dat:
• het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer als basis voor toestemming voor activiteiten mag worden gebruikt;
• een ADC-toets voor het vestigen van een sportpark geen soelaas biedt om een toestemming ingevolge de Wnb te verkrijgen, daar een sportpark aan geen van de drie criteria voldoet;
• het daarom onmogelijk is om alsnog een sportpark in de omgeving van een Natura 2000-gebied te vestigen;
• het bosperceel en houtopstanden nabij Natura 2000-gebied Polder Westzaan geen stikstofdepositie in het Natura 2000-gebied laten neerdalen, maar daarentegen een positieve bijdrage leveren aan de luchtkwaliteit;
• het stukje spontaan ontstane natuur een broed- en vestigingsplaats is voor (beschermde) kleine zoogdieren en vogels, maar ook voor insecten en amfibieën;
• het college van B&W van Zaanstad door middel van het bevorderen van zogenaamde Tiny Forests heeft aangegeven een lans te willen breken voor natuur in de stad en het betreffende 'bos' ook gezien kan worden als natuur;
• in de provincie Noord-Holland nog behoefte is aan circa 6.000 hectare NNN(Natuurnetwerk Nederland) en de gemeente Zaanstad daar nu een bijdrage aan kan leveren.

Besluit:
• niet over te gaan tot aantasting van de spontaan ontstane natuur nabij de Fortuinweg en het Natura 2000-gebied Polder Westzaan;
• het natuurlijk gegroeide bosperceel te bestemmen als natuur;
• met de provincie Noord-Holland in overleg te treden om het gebied toe te voegen aan NNN, mede omdat het gebied aan alle voorwaarden daarvoor voldoet.

En gaat over tot de orde van de dag,


Roland van Braam, SP

Romkje Mathkor, GroenLinks

Judit Raa, PvdD


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, SP

Tegen

CDA, ChristenUnie, D66, Democratisch Zaanstad, DENK, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, PVV, ROSA, VVD

Lees onze andere moties

Motie vreemd: Stopzetten verhuizing van de Kraaien naar het Fortuinveld

Lees verder

Motie Wijziging APV: schorsen kapvergunning

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer