Motie vreemd: Stop­zetten verhuizing van de Kraaien naar het Fortuinveld


19 september 2019

De raad van Zaanstad bijeen op 19 september 2019 spreekt zich als volgt uit:

Constaterende dat:

 • Op 20 juli 2017 er door de gemeenteraad een raadsbesluit is genomen om de hockey- club De Kraaien te laten verhuizen naar het Fortuinveld;
 • Van begin af aan is daartegen veel verzet geweest van zowel omwonenden als van natuurclubs;
 • Er inmiddels al diverse rechtszittingen zijn geweest;
 • De Raad van State op 11 september jl. nu het bestemmingsplan heeft vernietigd;
 • Het college inschat dat reparatie op zijn minst twee jaar zal duren;
 • De ontheffing Wet natuurbeheer slechts toelaat dat er in de maanden september, oktober en november gebouwd kan worden;
 • De velden van De Kraaien op korte termijn vernieuwd moeten worden;

Overwegende dat:

 • De gemeente vaker te optimistisch is geweest in haar inschatting van de lengte van procedures;
 • Omdat er slechts in drie maanden gebouwd kan worden, zal de aanlegfase in totaal, zonder vertragingen, negen maanden duren, wat zal leiden tot een effectieve bouwduur van meer dan twee jaar, na eventuele goedkeuring van een nieuw bestemmingsplan;
 • Het dus zeer waarschijnlijk is dat het nog geruime tijd zal duren voordat De Kraaien zich uiteindelijk zullen kunnen vestigen op het Fortuinveld;
 • De kosten voor de verhuizing in de tussentijd alleen maar zullen toenemen;

Draagt het college op:

 • Alle nog lopende procedures op het Fortuinveld stop te zetten; en
 • Om op korte termijn samen met de hockeyclub De Kraaien op zoek te gaan naar een alternatieve locatie of naar aanpassingen op de huidige locatie;

En gaat over tot de orde van de dag,

GroenLinks, Romkje Mathkor

SP, Roland van Braam

PvdD, Judit Raa


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, ChristenUnie, D66, Democratisch Zaanstad, DENK, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, PVV, ROSA, VVD