Motie vreemd: Opstellen van beleid over lokale demo­cratie en parti­ci­patie


CDA, CU, D66, GL, POV, PvdA, ROSA, VVD

20 juli 2023

Opstellen beleid over lokale democratie en participatie

De gemeenteraad van Zaanstad in vergadering bijeen op donderdag 20 juli 2023

Constaterende dat:

 • Participatie bij beleidsvorming, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie steeds belangrijker wordt.
 • De gemeente Zaanstad op dit moment een participatieprotocol en afwegingskader voor interactief beleid heeft.
 • De Omgevingswet (inwerkingtredingsdatum: 01-01-2024) meer aandacht vraagt voor participatie.
 • De wet versterking participatie op decentraal niveau volgens de huidige planning in september 2023 in de Tweede Kamer wordt behandeld, waarna gemeenten twee jaar de tijd hebben om een participatieverordening op te stellen.
 • De VNG i.s.m. Berenschot een handreiking “Aan de slag met participatie” heeft opgesteld die gemeenten kan ondersteunen bij het opstellen van beleid op het gebied van lokale democratie en participatie, met de hierboven genoemde wetswijziging en de verplichting tot een participatieverordening te komen als aanleiding. [1]
 • In de gemeenteraad diverse malen gesproken is over het participatiebeleid en lokale democratie.
 • Er door Raad en College budget is vrijgemaakt om personeel te werven voor deze taken.

Overwegende dat:

 • Er binnen de gemeente Zaanstad veel gebeurt op het gebied van participatie, maar dat er weinig overkoepelende kaders zijn, en daardoor weinig sturing is op de kwaliteit en doeltreffendheid.
 • Het bestaande participatieprotocol voldoet aan bestaande juridische eisen, maar onvoldoende houvast biedt voor de gemeenteraad om de inzet op participatie te sturen en te toetsen.
 • Hierdoor de discussie in de Raad en met het College over de kwaliteit van participatietrajecten op basis van gevoel wordt gevoerd en niet op basis van duidelijke kaders en uitgangspunten. Dat het opstellen van een participatieverordening niet op zichzelf dient te staan.
 • Dat de gemeenteraad eerder heeft uitgesproken dat het belangrijk is om tot een raadsakkoord over burgerparticipatie te komen.
 • Voorafgaand aan het ontwikkelen van een participatieverordening eerst een Visie lokale democratie en participatie opgesteld moet worden, in samenspraak tussen Raad en College

Draagt het college op:

In 2024, of eerder indien mogelijk, als eerste stap in dit proces een Startnotitie Visie lokale democratie en participatie ter besluitvorming aan de Raad aan te bieden, met daarin ook de voorgestelde doeleinden, uitgangspunten, randvoorwaarden en het proces voor de totstandkoming van voornoemde Visie.

Verzoekt de griffie om:
De voorbereiding op de behandeling van de voornoemde startnotitie in samenspraak met de
gemeenteraad ter hand te nemen.

D66, Flip Hoedemaker
CDA, Julie van 't Veer
CU, Hanneke Veurink
PvdD, Stella Pieterson
ROSA, Mariska Schuttevaêr
PvdA, Mariska Schut
VVD, Fidel Lopes
GL, Natascha Stroo
POV, Perry van der Velden

[1] https://vng.nl/publicaties/aan...


Status

Aangenomen

Voor

ChristenUnie, CDA, D66, DENK, GroenLinks, Groep Lassooy, Partij voor de Dieren, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, VVD, ROSA, SP

Tegen

PVV, Democratisch Zaanstad