Motie: Vrij­stelling giften aan bijstands­ge­rech­tigden


22 april 2021

De Gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op donderdag 22 april 2021,

Constaterende dat:

 • Er veel onrust is ontstaan onder uitkeringsgerechtigden over recente terugvorderingsacties in den lande naar aanleiding van aangenomen schenkingen c.q. giften
 • Deze schenkingen vaak bestaan uit een materiële bijdrage in het levensonderhoud, zoals levensmiddelen en kleding
 • Het voor deze groep vaak al ingewikkeld is om de eindjes aan elkaar te knopen

Overwegende dat:

 • Leven op de armoedegrens al genoeg stress kan opleveren
 • Extra stress voor de doelgroep ongewenst en te voorkomen is
 • De giften veelal een welkome aanvulling vormen op het beperkte budget
 • Zaanstad in voorkomende gevallen al maatwerk levert, maar dat je dit als uitkeringsgerechtigde vaak pas weet / ervaart als je ermee te maken krijgt
 • De gemeente een vrijstelling kan verlenen, zodat de gift niet gekort wordt op de uitkering (zie toelichting blz. 2)
 • Een dergelijke vrijstelling algemeen bekend gemaakt kan worden
 • Deze vrijstelling de gemeente niet voor extra kosten plaatst
 • Dat steeds meer andere gemeenten dit momenteel al invoeren, in afwachting van uitwerking van een in februari jl. aangenomen motie met deze strekking door de Tweede Kamer


Draagt het college op

zo spoedig mogelijk een vrijstelling in te voeren voor het ontvangen van giften voor burgers die een bijstandsuitkering ontvangen voor een bedrag van 1200 euro per jaar (zie toelichting blz. 2) en deze vrijstelling bekend te maken via de gemeentelijke kanalen.

Namens de fracties van

ROSA - Menno de Haas
Groen Links – Romkje Mathkor PvdA - Eylem Köseoglu
VVD – Stephanie Onclin
DENK – Sebnem Pancar
D66 – Martin Hoek
CU – Christa Neefjes
Partij voor de Dieren – Melchior Mattens
SP – Evert Hartog
CDA – Bas Westerhof

page1image249644192

Toelichting:

Artikel 31 , lid 2 van de participatiewet geeft onder punt m. het college de bevoegdheid om giften vrij te stellen;

m. giften en andere dan de in onderdeel l bedoelde vergoedingen voor materiële en immateriële schade voor zover deze naar het oordeel van het college uit een oogpunt van bijstandsverlening verantwoord zijn;

Een dergelijke vrijstelling kan en mag worden vastgelegd in een beleidsregel. De wet stelt een maximum aan het eigen vermogen van de bijstandsgerechtigde. Indien men boven de normbedragen komt heeft dit gevolgen voor de uitkering. Als een gift op grond van deze beleidsregel wordt vrijgelaten, behoort deze gift niet tot de middelen (inkomen of vermogen) en zal tijdens de lopende uitkering geen gevolgen hebben voor het inkomen of vermogen.

Het bedrag van 1200 euro is gekozen op twee gronden; ten eerste is dit het bedrag zoals dit ook in de motie is vastgelegd welke is aangenomen door de Tweede Kamer, hiermee voorkom je dat bij de vaststelling van beleid in Den Haag het bedrag aangepast moet worden.

Ten tweede kunnen giften fiscale gevolgen hebben voor de ontvangers, de eventuele fiscale gevolgen van ontvangen giften worden bepaald door de belastingdienst. Daarop hebben wij als gemeente geen invloed. Wel is het bedrag in de motie zodanig gekozen dat dit in principe beneden de grens blijft van giften die belastingvrij ontvangen kunnen worden.


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Geef in het RAUM de wandel- en fietsrecreant de ruimte

Lees verder

Motie vreemd: directe compensatie slachtoffers toeslagenaffaire

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer