Motie Woonvisie behoeft ook een visie op groen


11 juli 2019

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 11 juli 2019, behandelend de Woonvisie 2019 en Uitvoeringsagenda Wonen 2019-2024,


Constaterende dat:

 • De natuur en biodiversiteit in Zaanstad onder grote druk staan.
 • Steeds meer natuur(gebieden) wordt/worden opgeofferd voor asfalt en bedrijventerreinen, maar ook voor de hoognodige stedenbouw.
 • De voorliggende Woonvisie en Uitvoeringsagenda Wonen geen handvatten biedt om om te gaan met deze spanning;


Overwegende dat:

 • Er met oog op de opwarming van de aarde in het algemeen, en van Zaanstad in het bijzonder, behoedzaam moet worden omgegaan met elke vierkante centimeter natuur;
 • Het behoud van groen de simpelste manier is om een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen;
 • iedereen recht heeft op een groene leefomgeving;
 • groene steden en dorpen ons veel opleveren: we besparen energie, hebben minder last van wateroverlast en hoeven in de zomer niet te vluchten voor de hitte van opgewarmd beton;
 • Mensen zich prettiger voelen met natuur in hun omgeving, minder vaak ziek zijn en meer binding hebben met hun buurt;
 • Investeren in de natuur een enorme besparing op zorgkosten betekent
 • er nu onvoldoende visie is ontwikkeld op het behouden van kwalitatief én kwantitatief groen in de stad;
 • Er in de uitvoeringsagenda wel een link wordt gelegd met het creëren van nieuw groen rondom woningbouwprojecten, maar dit in de meeste gevallen zal leiden tot kwalitatieve achteruitgang van de stadse groenvoorziening;
 • er in andere beleidsdocumenten geen directe relatie wordt gelegd tussen bestaand groen en woningbouwprojecten - en hoe dit bestaande groen zoveel mogelijk te ontzien.Draagt het college op

De Woonvisie 2019 en Uitvoeringsagenda Wonen 2019-2024 aan te vullen met een heldere visie op groen, waarin onder meer natuurdoelstellingen voor nieuwbouw worden opgesteld en de norm voor stedelijk groen aansluit bij die van de Verenigde Naties (48 m² groen per stads- of dorpsbewoner).

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van de Partij voor de Dieren, Judit Raa


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

CDA, ChristenUnie, D66, Democratisch Zaanstad, DENK, GroenLinks, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, PVV, ROSA, SP, VVD

Lees onze andere moties

Motie hengelen niet in de haak

Lees verder

Motie Meer oog voor de natuur in Het Twiske!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer