Roep de klimaat­crisis uit!


PvdD, Groen­Links, ROSA, PvdA, SP, D66, Chris­tenUnie

8 november 2022

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 8 november 2022,

Constaterende dat:

 • Onze planeet zich midden in een ecologische crisis bevindt die zijn weerga niet kent;
 • Klimaatverandering een ernstige bedreiging vormt voor voedsel- en watervoorziening, veiligheid van de leefomgeving, geopolitieke stabiliteit en welvaart;
 • het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties stelt dat, om de gevolgen beheersbaar te houden, de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen in ieder geval teruggebracht moet worden naar netto nul in 2050;
 • Verschillende Nederlandse gemeenten de klimaatcrisis of -noodtoestand hebben uitgeroepen om de urgentie van dit probleem duidelijk over het voetlicht te brengen.

Overwegende dat:

 • Het de taak van de overheid is om de veiligheid van haar inwoners te beschermen;
 • Europese en nationale overheden, provincies en gemeenten alles moeten doen wat in hun macht ligt om te zorgen dat alle economische activiteiten zich afspelen binnen de draagkracht van de planeet en een einde moeten maken aan beleid dat ingaat tegen het stoppen van klimaatverandering;
 • Het uitroepen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis de urgentie aangeeft en helpt bij het creëren van draagvlak voor noodzakelijk beleid.

Besluit:

 • De klimaatcrisis uit te roepen namens Zaanstad.

Roept het college op:

 • De mening van de gemeenteraad van Zaanstad actief uit te dragen richting de landelijke overheid en waar mogelijk de internationale gemeenschap, aansluitend bij andere gemeenten die de klimaatcrisis of -noodtoestand hebben uitgeroepen;
 • Er bij de rijksoverheid op aan te dringen de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk terug te brengen en lokale overheden de benodigde middelen — financieel en op het gebied van regelgeving - te geven om dit voor elkaar te krijgen;
 • duurzaamheid en ecologie als toetsingskader te stellen voor het eigen beleid en organisatie;
 • in de communicatie naar inwoners en bedrijven de urgentie van de klimaatcrisis duidelijker en structureler over te brengen.

Namens de fracties van

Partij voor de Dieren, Melchior Mattens
GroenLinks, Jonathan van der Sluis
ROSA, Mariska Schuttevaêr
PvdA, Hans Stokebrand
SP, Anna de Groot
D66, Flip Hoedemaeker
ChristenUnie, Hanneke Veurink-Malda


Status

Aangenomen

Voor

ChristenUnie, D66, DENK, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, ROSA, SP

Tegen

CDA, Democratisch Zaanstad, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PVV, VVD