Sinter­klaas en Pieten


ROSA, PvdD, DENK, PvdA, SP, Groen­Links, D66

8 november 2022

De Raad,

constaterende dat:

 • er veel aandacht is voor de discussie over discriminatie en racisme in Nederland, met name in de Sinterklaasperiode rondom de figuur zwarte piet;
 • er nog steeds Sinterklaasverenigingen zijn die werken met zwarte pieten die zo zwart mogelijk kunnen zijn;
 • er niet de indruk is dat sommige verenigingen een verandering in dit gedrag van plan zijn;
 • de Kinderombudsman stelt ‘dat Zwarte Piet zodanig moet worden aangepast dat kinderen geen negatieve effecten meer ervaren door het Sinterklaasfeest [door] Zwarte Piet te ontdoen van discriminerende en stereotyperende kenmerken’;
 • het Nederlandse College voor de Rechten van de Mens aanraadt 'om de Zwarte Piet-figuur zo aan te passen dat associaties met raskenmerken en een klassiek negatief stereotype van mensen met een donkere huidskleur niet meer kunnen opkomen’;
 • een meerderheid van de Nederlanders vindt dat de Sinterklaasviering een feest voor alle kinderen moet zijn, en dat zwarte piet daarbij ontdaan moet worden van stereotype kenmerken, die (al dan niet onbedoeld) bijdragen aan discriminatie en racisme;
 • veel gemeenten de afwezigheid van de traditionele zwarte piet inmiddels als voorwaarde voor subsidieverlening stellen;
 • de scholen in Zaanstad een inclusief Sinterklaasfeest zonder traditionele zwarte piet vieren;
 • de gemeente Zaanstad activiteiten met traditionele zwarte piet faciliteert en/of financiert, zonder hier voorwaardes over de aanwezigheid en het voorkomen van pieten aan te stellen;

overwegende dat:

 • de gemeente de verantwoordelijkheid draagt om racisme in de openbare ruimte te bestrijden;
 • de gemeente een zorgplicht heeft voor al haar inwoners, en in het bijzonder voor de kinderen;
 • de gemeente deze verantwoordelijkheden kan uitdragen door beleidsmatig vast te leggen dat traditionele zwarte pieten op geen enkele wijze gesteund worden door de gemeente;
 • uitingen van racisme en discriminatie geen debatpunt zijn en zich daarmee niet laten ‘oplossen’ via de weg van de geleidelijkheid;
 • desondanks de weg van de geleidelijkheid en dialoog meer dan 30 jaar is gevolgd en nog immer niet heeft geleid tot het volledig verdwijnen van het klassieke negatieve stereotype;

Verzoekt het college om met ingang van de sinterklaasviering van 2023

 • op alle mogelijke manieren een inclusief Sinterklaasfeest voor alle kinderen in de gemeente te stimuleren;
 • op geen enkele manier, direct dan wel indirect, in subsidiërende, dan wel ondersteunende zin, bij te dragen aan de instandhouding van traditionele zwarte pieten die niet voldoen aan de richtlijnen en aanbevelingen van de Kinderombudsman en het Nederlandse College voor de Rechten van de Mens;
 • alles op alles te zetten om intochtcomités, winkeliersverenigingen en andere organisatoren van Sinterklaasactiviteiten over te laten stappen op een inclusieve viering die veilig is voor alle kinderen.
 • op grond van lid 2 van Artikel 10 van de Algemene Subsidieverordening Zaanstad 2018 welke aangeeft dat het college de subsidie kan weigeren als “de te subsidiëren activiteit geen invulling geeft aan de doelstellingen of het beleid van de gemeente”, de subsidie te weigeren en indien nodig aanvullende bepalingen op te nemen in de toepasselijke subsidieverordeningen.

Namens de fracties:
ROSA, Menno de Haas
PvdA, Hans Stokebrand
DENK, Şebnem Pancar
GroenLinks, Natascha Stroo
Partij voor de Dieren, Stella Pieterson
SP, Anna de Groot
D66, Flip Hoedemaeker


Status

Aangenomen

Voor

ChristenUnie, D66, DENK, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, ROSA, SP

Tegen

CDA, Democratisch Zaanstad, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PVV, VVD