Versnelling CO2-reductie


Motie Groen­Links mede-onder­tekend

1 november 2018

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 13 november 2018, behandelend de begroting 2019-2022,

Constaterende dat:

  • De gemeenteraad op 12 november 2015 motie 109 van ROSA en GroenLinks aannam, waarin onder andere het volgende werd gesteld: “Het college opdracht te geven met voorstellen te komen om de CO2-reductie te vergroten en als prestatie indicator tot een gemiddelde jaarlijkse CO2-reductie te komen van 100 miljoen kg per jaar”;
  • Er in 2015 in Parijs een klimaatakkoord is getekend dat uitgaat van een CO2-reductie van 49% voor 2030;
  • Er dit jaar ook in Nederland een klimaatakkoord is getekend waarbij een CO2-reductie van 49% is afgesproken voor 2030;
  • Er vooralsnog weinig terechtkomt van de CO -reductie (zie de toelichting);
  • Het einddoel volgens de Zaanse Energie Agenda is om te komen tot 0 kton CO2-emissie (zie begroting 2018, p. 83-84);

Overwegende dat:

  • Zaanstad met de huidige CO2-reductie [circa 8,5 kton per jaar] over meer dan 75 jaar op een CO -uitstoot van ‘0’ zit;
  • Zaanstad met deze zeer beperkte reductie bovendien bij lange na niet voldoet aan nationale en internationale afspraken op het gebied van CO2-reductie, zoals het nationale en Parijse Klimaatakkoord;
  • Er ook een Zaans Klimaatakkoord opgesteld gaat worden en CO2-reductie;

Besluit het college op te dragen:

  • Jaarlijks de CO2-emissie in de begroting op te nemen als effectindicator;
  • Een plan van aanpak op stellen om de komende jaren de hoeveel CO2-emissie zodanig te verlagen dat Zaanstad in 2030 wél voldoet aan de afspraken zoals die zijn vastgelegd in de klimaatakkoorden en ook het einddoel van de Zaanse Energie Agenda weer in zicht komt.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fracties van:

GroenLinks, Paul Laport

PvdD, Judit Raa

Toelichting:

De nulmeting in Zaanstad is verricht in 2009, de emissie was toen 740 kton. In 2017 was de emissie gedaald naar 662 kton (waarmee het streven van 655 niet werd gehaald). Dat betekent een reductie van 78 kton in 9 jaar; gemiddeld circa 8,5 kton. Wanneer dit tempo wordt aangehouden, stoot Zaanstad pas in 2096 geen CO2 meer uit.


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, DENK, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, ChristenUnie, VVD, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, ROSA, D66, Democratisch Zaanstad, PVV

Lees onze andere moties

Gebruik crisiskaart

Lees verder

Maak hoge Zaanse kaderanden en oevers diervriendelijker

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer