Raads­vragen over de aanleg van hockey­velden op het Fortuinveld


2 september 2018

Onderzoek door onafhankelijke ecologen en enkele leden van de Werkgroep Natuurgebied Fortuinveld (WNF) heeft uitgewezen dat er beschermde diersoorten (namelijk vleermuizen en noordse woelmuizen) in het Fortuinveld voorkomen. De rechtbank Haarlem heeft daarom de werkzaamheden ter realisatie van hockeyclub De Kraaien in dit gebied opgeschort. Bij een verzoek tot handhaving van de WNF aan de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD) blijkt dat de gemeente nieuw ecologisch onderzoek laat doen in het Fortuinveld. Onze fractie heeft hier, samen met de fracties van GroenLinks, de SP en DENK, schriftelijke vragen over gesteld.

De Partij voor de Dieren wijst in de vragen op de Flora- en faunawet, die het verbiedt om voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de Noordse woelmuis te beschadigen, te vernielen, weg te nemen of te verstoren. Ook worden vragen gesteld over de besluitvormingsprocedure en onderzoek naar alternatieve locaties voor de hockeyclub, en wordt het sportpark in de Achtersluispolder als mogelijk alternatief aangedragen.