Vragen inzake aantrekken buiten­landse inves­teerders op woning­markt


Indiendatum: okt. 2018

Geacht college,

Naar aanleiding van de website van het ministerie Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties waarop reclame gemaakt wordt voor het investeren in Nederlandse huizen

http://www.investingindutchhou... wij u in het kader van artikel 51 van het reglement van orde, de onderstaande schriftelijke vragen voorleggen. Hierbij overwegende dat buitenlandse investeerders ervoor zorgen dat een ongecontroleerd deel van de woningvoorraad in de private huursector kan eindigen.

 1. Bent u met ons van mening dat het een slecht idee is om buitenlandse investeerders aan te trekken om Zaanse woningen op te kopen i.v.m. het grote tekort aan woningen voor o.a. starters?
 2. Bent u met ons van mening dat de woningmarkt vol is?
 3. Bent u met ons van mening dat de extra druk die door buitenlandse investeerders op de woningmarkt veroorzaakt wordt ten koste gaat van groen - en dus de leefbaarheid - in Zaanstad?
 4. Wilt u het ministerie op bovengenoemde bezwaren wijzen en vragen om de website te verwijderen?

Namens de fractie van de Partij voor de Dieren,

Judit Raa

Indiendatum: okt. 2018
Antwoorddatum: 16 okt. 2018

Geachte leden van de gemeenteraad,

Door mevrouw J. Raa zijn namens de fractie van de Partij voor de Dieren vragen gesteld op grond van artikel 51 van het Reglement van Orde voor de gemeenteraad van Zaanstad, over investeren in Nederlandse huizen.

De gestelde vragen beantwoorden wij als volgt:

 1. Bent u met ons van mening dat het een slecht idee is om buitenlandse investeerders aan te trekken om Zaanse woningen op te kopen i.v.m. het grote tekort aan woningen voor o.a. starters?
  Het college van B&W spant zich niet in om buitenlandse investeerders aan te trekken die in Zaanstad woningen uit de voorraad kunnen opkopen. Het college spant zich er wel voor in om de voorraad aan woningen uit te breiden door de bouwproductie te vergroten. Daarbij is ook aandacht voor de betaalbaarheid. Op dit moment is bijvoorbeeld het instrument ‘betaalbare koopwoningen’ in onderzoek dat kan worden ingezet voor het bereikbaar maken van huisvesting voor de koopstarter.
 2. Bent u met ons van mening dat de woningmarkt vol is?
  Om de groeiende vraag naar woningen in te vullen, de woningtekorten in te lopen en de wachttijd voor woningzoekenden te verminderen ziet het college het vergroten van het aantal woningen in alle segmenten (zowel koop, sociale huur als vrije sector huur) als één van de belangrijkste opgave voor de komende vier jaar.
 3. Bent u met ons van mening dat de extra druk die door buitenlandse investeerders op de woningmarkt veroorzaakt wordt ten koste gaat van groen – en dus de leefbaarheid – in Zaanstad? De gemeente kiest ervoor om het bouwen door woningcorporaties, projectontwikkelaars en investeerders binnenstedelijk te concentreren. Daarmee behouden we het karakteristieke en waardevolle landschap buiten het bestaand stedelijk gebied. Bij nieuw te bouwen wijken en op plekken waar stedelijke verdichting plaatsvindt, hebben we aandacht voor een prettige en leefbare openbare ruimte.
 4. Wilt u het ministerie op bovengenoemde bezwaren wijzen en vragen om de website te verwijderen?
  Het college leest de informatie op de website www.investingindutchhousing.nl van het ministerie van BZK zo dat investeerders worden geïnformeerd over de toenemende vraag naar woningen in Nederland. De website is er duidelijk over dat de mogelijkheden om te investeren zowel woningen in de gereguleerde als de vrije huursector betreffen. Deze investeringen kunnen aantrekkelijk zijn voor Nederlandse partijen en mogelijk ook voor buitenlandse investeerders. Alle investeerders zijn op dezelfde wijze gebonden aan de Nederlandse wet- en regelgeving. Op de hier bedoelde kapitaalmarktontwikkeling heeft het college geen invloed. In dit licht ziet het college ook geen argument waarop een verzoek aan het ministerie om de website te verwijderen, kan worden gebaseerd.

In het vertrouwen u voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Zaanstad,
drs. J. Hamming, burgemeester

Digitaal ondertekend door burgemeester drs. J. Hamming op 16-10-2018

drs. F.H.M. Apeldoorn, gemeentesecretaris
Digitaal ondertekend door gemeentesecretaris drs. F.H.M. Apeldoorn op 16-10-2018