Schrif­te­lijke vragen ‘Week zonder vlees’ en ‘Car­nivoor? Geef het door’


Indiendatum: mrt. 2019

Zaanstad, 1 maart 2019

Betreft: Schriftelijke vragen ‘Week zonder vlees’ en ‘Carnivoor? Geef het door’

Geacht college,

In het coalitieakkoord staat dat het college positief wil bijdragen aan een duurzame bedrijfsvoering, met verwijzing naar de eiwittransitie.

Zou u kennis willen nemen van de volgende berichten en onderzoeken?

 • “Tweede week zonder vlees grootser van opzet”¹¹;
 • “De echte prijs van vlees” van CE Delft², waaruit blijkt dat de jaarlijkse schade door externaliteiten ten gevolge van de vleesproductie en -consumptie 4,5 miljard euro bedragen;
 • het voedingsadvies van de Canadese overheid om de eiwitcomponent van maaltijden voor 88% uit plantaardige bronnen te laten bestaan³;
 • “Vegetarisch wordt de norm bij diners van ministerie OCW” over ‘Carnivoor? Geef het door’⁴.
 1. Bent u bereid om mee te doen aan de Week zonder Vlees die op 11 maart 2019 begint? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze?
 2. Bent u bereid het principe "Carnivoor? Geef het door!' binnen de gemeente in te voeren? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?
 3. Zijn er binnen de gemeente in het afgelopen jaar initiatieven ontplooid om de consumptie van dierlijke eiwitten te verminderen? Zo ja, welke initiatieven waren dat en tot welk resultaat hebben ze geleid? Zo nee, waarom niet?
 4. Bent u bereid de Week zonder Vlees in Zaanstad te promoten? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

Zou u zo vriendelijk willen zijn deze vragen voor 11 maart te beantwoorden?

Namens de fractie van de Partij voor de Dieren,

Judit Raa

¹ https://www.vmt.nl/Nieuws/Twee...

² https://www.ce.nl/publicaties/...

³ https://www.boerenbusiness.nl/...

https://nos.nl/artikel/2259960...

Indiendatum: mrt. 2019
Antwoorddatum: 2 apr. 2019

Geachte leden van de gemeenteraad,

Door Partij van de Dieren zijn vragen gesteld op grond van artikel 51 van het Reglement van Orde voor de gemeenteraad van Zaanstad,

Op 1 maart 2019 heeft u mede namens de leden van uw fractie vragen gesteld op grond van artikel 51 van het Reglement van Orde voor de gemeenteraad van Zaanstad. Het betreft vragen over de week zonder vlees en Carnivoor? Geef het door.

U heeft gevraagd om voor 11 maart 2019 deze vragen te beantwoorden. Op grond van artikel 51 van het Regelement van Orde is vastgesteld dat er voor deze vragen een beantwoordingstermijn is van 5 weken. U hebt op 7 maart een uitstelbrief van beantwoording ontvangen.

De gestelde vragen beantwoorden wij als volgt:

Vraag 1: Bent u bereid om mee te doen aan de Week zonder Vlees die op 11 maart 2019 begint? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze?
Nee, we zijn niet bereid (geweest) mee te doen aan de week zonder vlees. Het standpunt van het college is dat er een gevarieerd aanbod van eten moet zijn in het stadhuis zodat een ieder de vrijheid heeft om voor zichzelf te bepalen wat hij/zij eet. De keuze vrijheid tijdens de lunch op het stadhuis bestaat uit 10 items, waarvan er minimaal 5 vegetarisch worden aangeboden.

Vraag 2: Bent u bereid het principe ‘Carnivoor? Geef het door’ binnen de gemeente in te voeren. Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?
Nee, wij verwijzen voor de beantwoording van deze vraag, naar het antwoord op vraag 1.

Vraag 3: Zijn er binnen de gemeente in het afgelopen jaar initiatieven ontplooid om de consumptie van dierlijke eiwitten te verminderen? Zo ja, welke initiatieven waren dat en tot welk resultaat hebben ze geleid? Zo nee, waarom niet?

De productenmap catering is in september 2018 aangepast om meer vegetarische gerechten en gezondere snacks aan te bieden. De volgende gerechten zijn toegevoegd en / of gewijzigd:

 • Vegetarische snacks en bitter garnituur
 • Mozzarella caprese stick
 • Maaltijdsalades
 • Keuzemogelijkheid voor verschillende vegetarische diners
 • Gezonde en vegetarische gerechten zijn “ge-highlight”

  Vraag 4: Bent u bereid de Week zonder vlees in Zaanstad te promoten? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?
  Nee, wij verwijzen voor de beantwoording van deze vraag, naar het antwoord op vraag 1.

  In het vertrouwen u voldoende te hebben geïnformeerd.

  Hoogachtend,

  burgemeester en wethouders van Zaanstad,

  drs. J. Hamming, burgemeester

  Digitaal ondertekend door burgemeester drs. J. Hamming op 03-04-2019

  drs. F.H.M. Apeldoorn, gemeentesecretaris
  Digitaal ondertekend door gemeentesecretaris drs. F.H.M. Apeldoorn op 03-04-2019