Schrif­te­lijke vragen: Discri­mi­ne­rende posters in openbare ruimte


Indiendatum: 4 sep. 2022

Schriftelijke vragen: Discriminerende posters in openbare ruimte

4 september 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Deze week verschenen er posters in de openbare ruimte van meerdere steden, ook in Zaanstad, van de organisatie ‘gendertwijfel’. Deze organisatie verwijst op de posters naar een website met opruiende informatie over de aanstaande transgenderwetgeving. Onderzoek van Movisie 1 wijst uit dat juist trans personen veel vaker te maken krijgen met geweld en discriminatie in de samenleving.

Overeenkomstig art. 51 van het Reglement van orde stelt de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de posters van het manifest ‘gendertwijfel’ die in de openbare ruimte te vinden zijn?

2. Kan het college uiteenzetten wat het proces is als een organisatie reclame wil maken in de openbare ruimte in Zaanstad? Vindt tijdens dit proces een inhoudelijke toetsing door gemeente of reclame-exploitant plaats?

3. Kan het college aangeven of er een gemeentelijk kader is gesteld door de gemeente Zaanstad dat erop toeziet dat er geen discriminerende of schadelijke uitingen worden gedaan door middel van reclame-uitingen in de openbare ruimte?

4. Is het college het met ons eens dat het verstrekken van onvolledige en eenzijdige informatie over de aanstaande transgenderwet schadelijk kan zijn voor trans personen?

5. Vindt het college reclame-uitingen in de openbare ruimte toelaatbaar die:

• desinformatie bevatten of hiernaar verwijzen;

• discriminerend zijn of hiernaar verwijzen;

• de veiligheid van (een) bepaalde groep(en) in het geding brengen.

Zo niet, wat heeft het college voor mogelijkheden om hierop te handhaven? Kan het college toelichten wat zij doet om dit soort uitingen in de openbare ruimte te voorkomen?

6. In het coalitieakkoord “Slagen maken” lezen we:

“Zaanstad blijft zich profileren als regenboogstad. We dragen de LHBTIQ+ gemeenschap in Zaanstad een warm hart toe en voeren de Zaanse Regenboognota daadkrachtig uit. We zetten ons samen met de Zaanse Regenbooog in om de veilighied, weerbaarheid en acceptatie van LHBTIQ+ inwoners te vergroten en daarmee discriminatie tegen te gaan.”

7. Hoe kijkt het college naar de uitlatingen van de organisatie ‘gendertwijfel’ tegen de achtergrond van het coalitieakkoord?

8. Is het college bereid om een melding te maken bij de onafhankelijke Nederlandse Reclame Code Commissie om deze reclame-uiting aan te melden als discriminerende uitlating? Zo nee, waarom niet?

9. Is het college bereid om in gesprek te gaan met buitenreclamebedrijf ClearChannel over deze posters? Zo ja, wat wil het college bereiken? Zo nee, waarom niet?

10. Is het college bereid om duidelijker beleid te maken over uitingen in de openbare ruimte die schadelijk en/of discriminatoir van aard zijn?

Namens de Partij voor de Dieren,

Stella Pieterson

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen over de kap van drie bomen in de Mauritsbuurt (Zaandam)

Lees verder

Vragen kortebaandraverij Assendelft

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer