Vragen over de kap van drie bomen in de Maurits­buurt (Zaandam)


Indiendatum: 16 jun. 2022

Er is in de Mauritsbuurt het plan opgevat om drie volwassen bomen met een indrukwekkend kroonvolume te kappen ten behoeve van een tijdelijk fietspad, smal en vlak langs het water, voor jonge kinderen, en daar hebben we een aantal vragen over.

Inleiding
Op 2 mei jl. is een omgevingsvergunning verleend voor het kappen van drie bomen aan de
Mauritsstraat 10P (kenmerk 2001869). De vergunning is gevraagd ten behoeve van het realiseren van een tijdelijke verkeerssituatie.
De kap van de bomen biedt, zo vertellen inwoners ons, nog niet voldoende ruimte voor het tijdelijke fietspad; ook ‘garages’ langs de vaart zouden moeten worden gesloopt, waarna er zoveel ruimte is dat de bomen hadden kunnen blijven staan.

Het gaat hier om drie gezonde bomen, die niet alleen zuurstof produceren en CO₂ opnemen, de
luchtkwaliteit verbeteren, geluid dempen, maar die ook zorgen voor een groene leefomgeving, een
positieve uitwerking heeft op de gezondheid van mensen [1] en die bovenal een veilige habitat vormen voor tal van dieren zoals vogels en vleermuizen.

Met kap van de bomen gaat dit alles verloren. Het - op termijn - herplanten met jongere bomen biedt onvoldoende waarborg dat in de toekomst een dergelijke waardevolle omgeving weer kan ontstaan.

Vragen

 1. Deelt het college met ons het standpunt dat oude(re) bomen een onmisbare waarde hebben,
  vooral in deze verstedelijkte omgeving, en dat derhalve alle mogelijkheden om de bomen te
  behouden zorgvuldig moeten worden onderzocht en afgewogen, zeker indien de analyse van
  de inwoners over het nut van de kap klopt?
 2. Indien er is gekeken naar alternatieven voor de kap van de bomen, wat was dan het
  afwegingskader en welke aspecten hebben geleid tot de keuze om wel de kapvergunning te
  verlenen?
 3. Op welke wijze heeft er overleg met en namens de buurtbewoners (mensen en andere dieren)
  over de kap van deze bomen plaatsgevonden?

  1 https://www.hln.be/leuven/onderzoek-ku-leuven-toont-het-effect-van-volgroeide-bomen-op-de- volksgezondheid-aan-een-oude-boom-heeft-meer-impact-dan-tien-jonge-boompjes~a7665c8e/

1.

Jazeker, we kijken ook naar de oude bomen die er zijn, we hebben ook een bomenbeleidsplan aangenomen in 2021, dus we zijn veel meer gaan kijken naar welke bomen kunnen er gekapt worden, waar zit een vergunningsplicht en waar niet. En we hebben gebieden aangewezen van privéterreinen waar die bomen staan. Dus jazeker, op uw eerste vraag, daar zijn we zeker op ingegaan.

2. en 3.

Daar zeg ik u nu bij, ook naar aanleiding van de reactie die ik heb gekregen vanuit de organisatie: er is onvoldoende gekeken naar alternatieven, echt onvoldoende gekeken. Dit kwam in de aanvraag ook niet naar voren, of er gekeken is naar alternatieven. Bij de aanvraag is gehandeld naar de criteria van het bomenbeleidsplan, dus misschien moeten we dat gaan aanscherpen, om meer te kijken naar alternatieven voor het kappen van bomen. De bomen zijn op die plaats spontaan gegroeid, het is niet zo dat die geplant zijn daar, maar ze kunnen daar wel vrij uitgroeien. En bij de aanleg van het tijdelijke fietspad direct langs de vaart kunnen die bomen niet gehandhaafd blijven vanwege de lage vertakking. In de belangenafweging is het belang van het tijdelijk fietspad hoger geacht dan het belang van de bomen. Het uitgangspunt is echter dat het fietspad na sloop van de bebouwing op deze plek volgens het inrichtingsplan kan worden aangelegd. En de bomen waarvoor de kapvergunning was aangevraagd, kunnen dan eigenlijk behouden blijven. Dus met andere woorden: ik ben ontzettend blij met uw vraag, want uiteindelijk hebben wij toch geconcludeerd over deze aanvraag van die kapvergunning, daar is ook geen overleg geweest met de bewoners, er is onvoldoende naar alternatieven gekeken en daarom trekken we de aanvraag in.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Mondelinge vragen over strategie van om overlast van Schiphol te verminderen

Lees verder

Schriftelijke vragen: Discriminerende posters in openbare ruimte

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer