Vragen over de Zaanse aanpak van de klimaat­crisis


Indiendatum: 7 dec. 2020

  1. We zijn benieuwd hoe de klimaatmaatregelen van Zaanstad zich verhouden tot wat Zaanstad zou moeten doen als je het omrekent naar wat Nederland moeten doen en wat een inwoner van Zaanstad zou moeten doen en hoe dit zich tot elkaar verhoudt.
  2. Wij willen graag weten welke instrumenten Zaanstad gebruikt om de inspanning op de mondiale, nationale en stedelijke ambitie van maximaal 1,5 opwarming, zoals die door het IPCC is gesignaleerd, te monitoren.
  3. Alle plannen lijken aparte plannen. Wij zijn op zoek naar samenhang; de coherente visie van Zaanstad hierop. Wat is de maatstaf waaraan dingen gerelateerd worden? Wat is het streven? Welk kwaliteitsniveau streeft Zaanstad na?

Indiendatum: 7 dec. 2020
Antwoorddatum: 10 dec. 2020

1. We zijn benieuwd hoe de klimaatmaatregelen van Zaanstad zich verhouden tot wat Zaanstad zou moeten doen als je het omrekent naar wat Nederland moeten doen en wat een inwoner van Zaanstad zou moeten doen en hoe dit zich tot elkaar verhoudt.

De internationale doelstellingen zijn op nationaal niveau vertaald in de Klimaatwet waarin het doel is vastgelegd:

• Nederland moet in 2050 de uitstoot van CO2 met 95% gereduceerd hebben ten opzichte van 1990
• 49% van deze reductie moet in 2030 moet zijn gerealiseerd

Dit zijn doelstellingen ten opzichte van 1990. De uitstoot in 1990 is echter niet (volledig) op het niveau van een gemeente bekend. Wij kunnen dit daarom niet goed monitoren.

In Zaanstad hebben we een doelstelling om tussen 2030-2040 klimaatneutraal te zijn. Dit is dus ambitieuzer dan de internationale (en nationale) doelstelling en niet verbonden aan het jaartal 1990.

Wij zijn bezig om sturing en monitoring op te zetten, zodat we enerzijds kunnen volgen hoe we staan ten opzichte van deze doelstelling en anderzijds vooruit kunnen kijken naar welke reductie we verwachten op basis van de maatregelen die we als gemeente treffen. Hierin willen we de opgave per sector (gebouwde omgeving, industrie, mobiliteit, landbouw) inzichtelijk maken. Dus wat is daar nodig om binnen de sectoren klimaatneutraal te worden en wie is daarbij aan zet (gemeente, inwoners, bedrijven, industrie, maatschappelijke organisaties etc.)?

2. Wij willen graag weten welke instrumenten Zaanstad gebruikt om de inspanning op de mondiale, nationale en stedelijke ambitie van maximaal 1,5 opwarming, zoals die door het IPCC is gesignaleerd, te monitoren.

We zijn verschillende instrumenten aan het ontwikkelen, waarmee we monitoren hoe we staan tov onze doelstelling van een klimaatneutrale stad in 2030-2040:

  • Het Klimaatakkkoord 2.0: Dit maakt inzichtelijk waar we als gemeente staan en wat er op het gebied van duurzaamheid gebeurt in de stad. Het Klimaatakkoord wordt in Q1 van 2021 gelanceerd.
  • Doorrekening CO2 reductie: Wij zijn momenteel in samenwerking met CE Delft bezig met een onderzoek naar de verwachte CO2 reductie in Zaanstad. Hierin worden landelijke ontwikkelingen en gemeentelijke maatregelen doorgerekend op de verwachte CO2 reductie. Zo wordt inzichtelijk in hoeverre we de doelstelling verwachten te halen op basis van de bestaande maatregelen. Dit onderzoek wordt in Q1 van 2021 gepubliceerd en vormt een belangrijke input voor de cijfermatige informatie in het Klimaatakkoord.
  • Klimaatbegroting: Hierin kijken we naar de kosteneffectiviteit van maatregelen. Dus hoeveel kosten de verschillende gemeentelijke maatregelen in euro’s en wat levert dit op aan CO2 reductie.
  • Bestuursopdrachten: De totale opgave vertalen we naar een deelopgave per portefeuille. Hierin kijken we wat nodig is om binnen de betreffende portefeuille klimaatneutraal te worden. Op deze deelopgave kunnen we vervolgens gaan monitoren.

3. Alle plannen lijken aparte plannen. Wij zijn op zoek naar samenhang; de coherente visie van Zaanstad hierop. Wat is de maatstaf waaraan dingen gerelateerd worden? Wat is het streven? Welk kwaliteitsniveau streeft Zaanstad na?

Het Klimaatakkoord 2.0 geeft inzicht in de totale opgave en laat ook zien welke verschillende plannen en beleid er is binnen de verschillende sectoren. Hierdoor kunnen de verschillende plannen beter in het totaalplaatje worden geplaatst.