Algemene beschou­wingen 2019


Bijdrage van de Partij voor de Dieren. Over dieren, duur­zaamheid en het recht op zelf­be­schikking.

5 juni 2019

Voorzitter,

Zaanstad staat voor een gigantische opgave. De aarde warmt op, de plasticsoep groeit en de biodiversiteit neemt af. Welke impact zal dat hebben op het Zaanstad van de toekomst? Willen wij beleid maken dat alleen relevant is voor de komende drie jaar, of willen wij verder kijken dan dat? Moeten we niet werken aan het Zaanstad van óvermorgen? Wordt Zaanstad straks Zaanstad aan Zee? Is er over 150 jaar überhaupt nog een stad? 150 jaar...dat klinkt misschien ver weg. Maar de keuzes die wij vandaag maken, bepalen welk Zaanstad we doorgeven aan de generaties na ons.

We vinden het collegebesluit om toch geld te onttrekken uit het duurzaamheidsfonds dan ook niet verstandig. Wel zijn we heel blij dat de Raad van State een streep heeft getrokken door het PAS, het Programma Aanpak Stikstof. Voor wie het gemist heeft: om natuurgebieden te beschermen, moeten overheden wetenschappelijk aan tonen dat de uitbreiding van activiteiten niet leidt tot extra belasting van de natuur. De beloofde maatregelen om stikstof te reduceren, blijken alleen onvoldoende te werken.

Deze uitspraak kan ingrijpende gevolgen hebben voor vele projecten die in de gemeente op stapel staan. Denk aan de aanleg A8-A9, de verhuizing van hockeyclub de Kraaien en de bouw van de biomassacentrale. Zeker voor de eerste twee vervalt waarschijnlijk alle grondslag, want ze liggen direct naast een Natura-2000 gebied en ze leiden tot meer stikstof. Voor de biomassacentrale zullen wij heel goed gaan kijken of er inderdaad voldoende is aangetoond dat deze geen impact heeft op bijvoorbeeld het Oostzijderveld. Kortom, winst voor de natuur ligt binnen handbereik én het lost een hoop van de gemeentelijke financiële problemen op.

Om verdere winst te kunnen boeken voor mens, dier en natuur hebben wij een aantal moties opgesteld.

Met betrekking tot de groenambitie voor schoolpleinen. Scholen blijken niet te weten dat zij de tegels uit hun pleinen mogen halen. Ook zijn scholen niet op de hoogte van alle vergroeningsinitiatieven, zoals die van de provincie om bijenhotels te schenken. Hier kan de gemeente – mogelijk ook via het IHP – een mooie rol vervullen en dat benadrukken wij in onze motie.

We komen ook met een motie die het college oproept om de standaardcatering plantaardig te maken. Niet schrikken, als je met alle geweld vlees of vis wil eten, kun je dat van tevoren even doorgeven. De gemeente zou zo, net als Amsterdam, het goede voorbeeld geven aan bedrijven en inwoners. De keuzevrijheid blijft bestaan, maar gemiddeld zal de consumptie van vlees en vis afnemen. Dat is niet alleen goed nieuws voor de dieren, maar ook voor het klimaat en de gezondheid van onze ambtenaren.

Onze motie Parken vuurwerkvrij vloeit voort uit ons agenda-initiatief. De meerderheid van de raad wil de evaluatie van de vrijwillige vuurwerkvrije zones afwachten. Die regeling is er echter alleen voor mensen. De dieren die in onze parken wonen, hebben daar niets aan. Vuurwerk jaagt de dieren de stuipen op het lijf, in paniek vliegen ze alle kanten op, waardoor ze regelmatig gewond raken en zelfs dood gaan. Daar wil de Partij voor de Dieren een einde aan maken.

Tot slot wil ik graag stilstaan bij de inperking van vrouwenrechten in de Verenigde Staten. Afgelopen week zijn in verschillende staten abortuswetten ingevoerd waardoor vrouwen niet meer kunnen rekenen op goede medische zorg als ze de ongeboren vrucht niet willen of kunnen dragen. Anti-abortusclubs klinken niet alleen steeds luider aan de andere kant van de oceaan. Helaas zijn er in Nederland ook steeds meer clubs actief die terug willen naar de situatie van 35 jaar geleden, voor de abortuswet in Nederland werd aangenomen. Wij hopen dat de gemeenteraad van Zaanstad zich wil uitspreken tegen deze grove inperking van vrouwenrechten. Opdat we in Zaanstad nooit meer zullen tolereren dat ook maar iemand ondergeschikt gemaakt wordt.

Dank.