Bijdrage bij de behan­deling van de dieren­wel­zijnsnota


Judit Raa, 19 september 2019

19 september 2019

Voorzitter,

Allereerst een compliment. Het is fijn dat er een goed participatietraject is geweest, waarbij door diverse organisaties input is geleverd. De nieuwe conceptnota is dan ook een vooruitgang ten opzichte van die uit 2009. Onze fractie heeft ook niet stilgezeten en de conceptnota wat aangepast en vooral uitgebreid met, voor zover wij weten, alle relevante dierenwelzijnsaspecten. Een aantal van onze voorstellen is overgenomen, maar we vinden het nog veel te mager. De Partij voor de Dieren vindt dat álle dieren moeten kunnen leven naar hun aard, en vindt dat de gulden regel ook geldt waar belangen van mensen en andere dieren elkaar raken. Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet. Voor ons idee over het samenleven met andere dieren is nog onvoldoende draagvlak, maar de publieke opinie begint te kantelen. We zijn daarom blij met de toezegging van de wethouder dat het een groeidocument is.

Maar... Er blijft echt nog een aantal heel belangrijke onderdelen van dierenwelzijn onbesproken in het huidige concept, namelijk veel vormen van ernstig dierenleed. Daarom dienen we vanavond een stapeltje amendementen en moties in.

We vinden bijvoorbeeld dat je met het geven van 'visles' aan basisschoolklassen (geen les over wie vissen zijn, maar over hengelen), niet het welzijn van vissen bevordert, maar eerder meer kinderen stimuleert om te gaan hengelen. Vermaak over de rug van dieren, dat is niet iets wat je kinderen moet leren! Je zou kinderen juist duurzaam, dier- en natuurvriendelijk gedrag moeten bijbrengen. De wethouder zegt in een schriftelijke reactie dat het aan schoolbesturen zelf is. Maar wat wij vragen is of het college erover in gesprek wil gaan. We vinden ook dat de gemeente haar water niet zou moeten verpachten aan hengelaars omdat vissen in het water veilig zouden moeten zijn, zoals iedereen in zijn eigen huis veilig zou moeten zijn. Er is zelfs een mooi spreekwoord over en dan bedoel ik zeker niet als een vis op het droge, wat de hengelaar bewerkstelligt, maar als een vis in het water. Ook vinden we dat het gesprek over het welzijn van vissen niet eenzijdig gevoerd kan worden met de HVZ, die minstens óók het eigen, menselijke belang, namelijk plezier, behartigen; Wij vinden daarom dat Stichting Vissenbescherming ook bij het welzijnsbeleid voor vissen betrokken moet worden. Zij zijn er níet voor het eigen belang, maar echt alleen voor het belang van de vissen.

De gemeente zou zeker ook meer belang moeten hechten aan het welzijn van de hobbydieren die buiten leven, dan aan een eventuele 'verrommeling' van het landschap – dat laatste is een veelgehoord argument tegen het plaatsen van schuilstallen. Om de gemeente hierin toch tegemoet te komen, stellen we voor dat de gemeente zich coöperatief opstelt bij het verlenen van ontheffingen, zodat ze ook nog invloed heeft op hoe het eruit komt te zien. Het argument van de wethouder over natuurlijke uitstraling gaat sowieso niet op als je er koeien neerzet, dan is het in feite geen natuur meer, maar dat terzijde. In ieder geval moet je voor de dieren die je in weidegebieden zet wel je verantwoordelijkheid nemen, zeker ook vanwege de voortschrijdende klimaatverandering.

En dan over vuurwerk:

We vroegen op 9 juli juridische ondersteuning van de gemeente om gezamenlijk met mij (en desgewenst de mede-indieners van ons amendement) èn met de provincie, de mogelijkheden te onderzoeken om professioneel vuurwerk uit onze parken te kunnen weren. Het antwoord was dat ivm de zomervakanties dit in september zou worden opgepakt. Ik zit nu nog te wachten op een gesprek. Maar vandaag, op de valreep, krijg ik ineens een mail dat ons amendement juridisch niet klopt en dat we als gemeente niet hierover gaan. Maar volgens in feite is dat niet zo. Uit de antwoorden op de vragen die onze PvdD Statenfractie heeft gesteld, blijkt dat de gemeente hier wel degelijk eigen beleid op kan voeren. Volgens de provincie Noord-Holland zijn er juridische mogelijkheden voor de gemeente om vuurwerkshows in onze parken te weigeren. Wat wel klopt is dat GS bevoegd gezag is voor het Vuurwerkbesluit en de Wet natuurbescherming, maar de gemeente heeft ook twee toetsingskaders. En als een aanvraag op 1 toetsingskader wordt geweigerd, gaat het vuurwerkfeest niet door. Het voert te ver om hier nu uitgebreid de hele wetgeving te bespreken, dat gesprek had ik graag met de gemeente aangegaan, zoals ik in juli had verzocht. Het ministerie van EZ heeft been brochure Hierop vooruitlopend, stellen we in een amendement voor dat de gemeente in de Dierenwelzijnsnota zich in ieder geval uitspreekt dat vuurwerk in parken ongewenst is. Zodat we in ieder voldoende ammunitie hebben als er weer aanvragen komen. Vuurwerkshows hoeven we niet te weigeren, maar wel in onze parken.

De gemeente zou ook - binnen de mogelijkheden die ze heeft - werk moeten maken van het ontmoedigen van de verkoop van dieren in winkels. Zo wordt men niet verleid tot ondoordachte impulsaankopen en dat scheelt weer heel veel dierenleed.

En ten slotte vinden we dat een Dierenwelzijnsnota maar een duidelijk doel zou moeten hebben en dat dat doel ondubbelzinnig geformuleerd moet worden: het bevorderen van dierenwelzijn en de aanpak van dierenleed.

Een klein detail, maar, laten we ons serieus committeren aan het opkomen voor dieren.

Om dit handen en voeten te geven, is het belangrijk dat dierenwelzijn nu ook daadwerkelijk onderdeel gaat uitmaken van een aantal relevante beleidsterreinen. Ook hier hebben we een motie over ingediend.


Dank u wel.