Bijdrage Foute vergun­ning­ver­strekking bomenkap


8 september 2020

Voorzitter,

hoe is het mogelijk dat het zo mis is gegaan bij de vergunningverstrekking voor de bomenkap aan de Leeghwaterweg? De Partij voor de Dieren heeft daar technische vragen over gesteld en van de beantwoording werden we uitermate treurig.

De gemeente wijst in de antwoorden uitsluitend naar de Provincie, maar steekt niet de hand in eigen boezem. Het zou u sieren om ruiterlijk toe te geven dat ook door de gemeente ernstige fouten zijn gemaakt. Want als bevoegd gezag had u erop toe moeten zien dat de papieren in orde waren. De gemeente heeft het de Provincie wel heel gemakkelijk gemaakt door een vergunning af te geven zonder een Verklaring van geen bezwaar. Dat is echt heel vreemd omdat de gemeente in de omgevingsvergunning heeft opgenomen dat de aanvrager zich moet houden aan de Wet natuurbescherming. De aanvrager heeft verzuimd een natuurtoets uit te voeren om te onderzoeken of de kap effecten heeft op Natura2000-gebied de Kalverpolder. Ook is een natuurtoets nodig om te bepalen of er andere beschermde soorten, naast de meervleermuis, aanwezig zijn. Zolang die ecologische beoordeling niet is gemaakt, kan en mag de gemeente de Omgevingsvergunning niet verlenen. Zulke fouten zijn onacceptabel.

In de antwoorden staat een paar keer dat de verkeersveiligheid zwaar weegt. Dat is natuurlijk ook zo. Maar nergens wordt dit afgezet tegen het belang van de andere mensen, de andere dieren en de natuur. Dan wordt er dus ook niet gezocht naar andere, betere oplossingen in een breder perspectief dan dat van de automobilist. Wij maken ons ernstig zorgen over het besluitvormingsproces omtrent bomenkap en het waarborgen van natuurbescherming. Daarom dienen wij samen met de SP deze motie in.

Deze bijdrage is een toelichting op de motie vreemd: Foute vergun­ning­ver­strekking bomenkap Leegh­wa­terweg