Amen­dement B Huis­ves­tings­ver­or­dening


17 december 2020

De raad van Zaanstad, in vergadering bijeen op donderdag 17 december 2020, besprekende het raadsvoorstel Huisvestingsverordening.

Constaterende dat

 • Volgens de RIB, d.d. 25-02-2020, tussen 1 juli 2018 en 1 december 2019 173 woningen zijn vergeven aan woningzoekenden uit de non-commerciële dienstverlening in de wijken Poelenburg en Peldersveld.
 • In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken de effectiviteit van de Rotterdamwet is onderzocht.
 • Meerdere landelijke onderzoeken waaronder die van de UVA en Twijnstra Gudde, alsmede de opdracht van Binnenlandse Zaken, uitwijzen dat de leefbaarheid en veiligheid in de wijken, waarop de Wet Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke Problematiek van toepassing is verklaard, niet daadwerkelijk vooruit gaat.
 • Er in Nederland inmiddels 52.000 adressen zijn waarop huurders op basis van de Rotterdamwet kunnen worden geweigerd.

Overwegende dat

 • Recente cijfers over het aantal woningen dat vergeven is aan woningzoekenden uit de non- commerciële dienstverlening in de wijken Poelenburg en Peldersveld vanaf 1 december 2019 ontbreken.
 • Deze cijfers pas in het voorjaar beschikbaar komen.
 • Geen duidelijk beeld bestaat wat de effecten zijn van de invoering van de Rotterdamwet op de rest van Zaanstad en in het bijzonder de woonruimteverdeling.
 • De invoering van de Rotterdamwet discriminatoir is en stigmatiserend is Dit de sociaaleconomische problemen niet oplost maar verplaatst.
 • Mensen die aan de criteria voldoen voorrang geven, elders in de stad resulteert in langere wachttijden voor mensen die niet aan de criteria voldoen, waardoor deze mensen in nog grotere problemen terecht dreigen te komen.

Besluit

Het raadsvoorstel Huisvestingsverordening als volgt aan te passen:

Besluitpunt 1b.

te vervangen door het volgende besluitpunt:

De volgende artikelen te laten vervallen:

 • artikel 2.3.11 reikwijdte bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek, m.u.v. punt 3(*)
 • artikel 2.3.12 Voorrang op basis van sociaal-economische kenmerken
 • artikel 2.3.13 Onderzoek op basis van politiegegevens

En:

In de tekst van het raadsvoorstel bij: wijzigingen in bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in Poelenburg en Peldersveld de punten g. h. en k. te verwijderen, en de tekst in het raadsvoorstel aan te passen op de overige plaatsen waar naar de specifieke situatie in Poelenburg en Peldersveld wordt verwezen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens ROSA, Ruud Pauw
Namens de SP, Evert Hartog
Namens GroenLinks, Romkje Mathkor
Namens de Partij voor de Dieren, Melchior Mattens


(*): Van deze aanwijzing worden uitgezonderd:
- woningen die zijn gelabeld als aangepaste woningen,
- woningen die zijn gelabeld voor mensen met persoonlijke begeleiding,
- woningen in een complex met een geïntegreerd concept van wonen, zorg en welzijn, waaronder woningen voor verblijf in beschermd wonen worden, en
- woningen voor stadsvernieuwingsurgenten uit Poelenburg en Peldersveld.


Status

Verworpen

Voor

DENK, GroenLinks, Partij voor de Dieren, ROSA, SP

Tegen

CDA, ChristenUnie, D66, Democratisch Zaanstad, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, PVV, VVD