Amen­dement Stichting Vissen­be­scherming: een belang­rijke maat­schap­pe­lijke partner voor het welzijn van vissen


11 juli 2019

Ingediend in de vergadering van de raad van de gemeente Zaanstad op 11 juli 2019

De ondergetekenden stellen m.b.t. voorstel nummer 2018/41090 Dierenwelzijn in Zaanstad Beleidsnota 2019 (concept) het volgende amendement voor:

Op blz. 20 (onder paragraaf 6.3 Vissen) van bovengenoemd voorstel

Na de tweede alinea de volgende alinea toe te voegen:

"Voor gedegen welzijnsbeleid voor vissen is ook de landelijke Stichting Vissenbescherming een belangrijke maatschappelijke partner. Deze organisatie zet zich zowel op Nederlands als op Europees niveau in voor het welzijn van vissen en andere in het water levende dieren. De stichting verstrekt hiertoe wetenschappelijk onderbouwde informatie over het bewustzijn, het gedrag en de pijnbeleving van vissen, kreeften en krabben. De gemeente legt contact met de Stichting Vissenbescherming en bespreekt op welke wijze de samenwerking kan worden vormgegeven. De stichting wordt in elk geval uitgenodigd voor het (minimaal) jaarlijkse (informeel) overleg met de maatschappelijke partners."

én hierover een inzet, actie, verantwoordelijk portefeuillehouder en eventueel samenwerkende partijen toe te voegen in de tabel in dezelfde paragraaf.

Toelichting

Het vangen van vissen gaat altijd gepaard met stress, pijn, leed en angst. Dit is inmiddels overtuigend wetenschappelijk onderbouwd (zie bronnen). Bij de sportvisserij kunnen vissen verwondingen oplopen bij het op het land brengen, verwijderen van haken, wegen en terugzetten. Dit is vooral het geval als er weerhaken worden gebruikt. Dierenwelzijnsorganisaties stellen daarom dat sportvissen in strijd is met dierenwelzijn. Het gesprek over het welzijn van vissen kan daarom niet eenzijdig gevoerd worden met de HVZ, die minstens óók het eigen, menselijke belang (plezier) behartigen. De gemeenteraad raadt het college daarom dringend aan om ook de maatschappelijke organisatie Stichting Vissenbescherming te betrekken, die er níet voor het eigen belang is, maar echt alleen het belang van de vissen voor ogen heeft.

Namens de fracties van

Partij voor de Dieren, Judit Raa

SP, Roland van Braam

GroenLinks, Romkje Mathkor- van Bennekom

Bronnen:


Status

Verworpen

Voor

ChristenUnie, Democratisch Zaanstad, GroenLinks, Partij voor de Dieren, ROSA, SP

Tegen

CDA, D66, DENK, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, PVV, VVD