Amen­dement: verlaag budget voor promotie recre­a­tie­schappen


28 mei 2021

Besluit aan Zienswijze financiële jaardocumenten 2020 - 2022 recreatieschappen RAUM en Twiske Waterland toe te voegen dat:

Zaanstad spreekt de wens uit dat de schappen op de budgetten voor economische promotie van de recreatieschappen – gegeven de sterk stijgende bezoekerstallen – zoveel mogelijk bezuinigen. Hierbij dient wel een uitzondering gemaakt te worden voor natuureducatie en communicatie met én participatie van omwonenden. Het bespaarde geld op promotiecampagnes kan beter worden besteed aan natuur- en recreatiedoeleinden en anders terugvloeien naar de bijdragende participanten.

Toelichting

Het schap Twiske Waterland rapporteerde een groei in 2020 van 1,2 miljoen naar 1,6 miljoen bezoekers. Het RAUM groeide van 452 duizend naar 668 duizend bezoekers. Deze enorme stijging hangt samen met de waarde die inwoners van de Zaanstreekgemeenten hechten aan lokale recreatie – met name tijdens de coronacrisis. De schappen spreken in hun jaarstukken de verwachting uit dat ook na de coronacrisis de bezoekersaantallen zo hoog zullen blijven. Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling in de openluchtrecreatie – zoals de doelstelling van de schappen luidt – komt daarmee in het gedrang door nog meer promotie voor de schappen te gaan maken in de regio.

De budgetten voor promotie zijn aanzienlijk: het Twiske Waterland geeft jaarlijks 180 duizend euro uit aan promotie. Het RAUM geeft daar jaarlijks 80 duizend euro aan uit. Van deze budgetten gaat 65 duizend euro direct naar promotiemateriaal. De rest zit in urenbudgetten die ten delen naar promotie gaan (inclusief evenementencommunicatie – een ander woord voor evenementenpromotie – en inzet voor communicatie/promotie via o.a. Laag Holland). In totaal is de participantenbijdrage aan beide schappen 4,2 miljoen begroot voor 2022 (2,5 miljoen TWL en 1,7 miljoen RAUM). Het aan promotie toe te schrijven bedrag tussen de 65 duizend en 260 duizend euro is daarom een fors deel van de participantenbijdrage.

Namens de fractie van de Partij voor de Dieren,
Melchior Mattens

Namens de fractie van de Socialistische Partij,
Roland van Braam


Status

Verworpen

Voor

DENK, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, ChristenUnie, D66, Democratisch Zaanstad, GroenLinks, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, PVV, ROSA, VVD

Lees onze andere moties

Motie vreemd: directe compensatie slachtoffers toeslagenaffaire

Lees verder

Afschaffen hondenbelasting

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer