Motie: ener­gie­tran­sitie door­zetten in mobi­li­teits­ver­or­de­ningen


23 maart 2019

De gemeenteraad van Zaanstad bijeen op 21 maart 2019,

Constaterende dat:

  • De gemeenteraad en het college wil dat Zaanstad in 2040 CO2-neutraal is;
  • Nederland uiterlijk in 2050 95% minder CO2 (of equivalent) moet uitstoten dan in 1990;
  • Bedrijven het overgrote deel van de broeikasgassen uitstoten;
  • Het behalen van de Zaanse klimaatdoelen alleen mogelijk is indien het bedrijfsleven actief binnen Zaanstad of werkzaam t.b.v. consumptie in Zaanstad zijn CO2-emissies reduceert;
  • De voorgelegde wijzigingen van de regionale havenverordening zullen leiden tot grootschalige investeringen in een brandstof (LNG) die Well-to-Wheel (NB van bron tot aandrijving) nauwelijks tot geen winst qua broeikasgassen gaat opleveren (onderzoek TNO¹);
  • De rekening voor de energietransitie veelal bij burgers en kleine bedrijven komt te liggen.

Overwegende dat:

  • Het niet wenselijk is om grote investeringen in bedrijfsmiddelen te stimuleren die vervuilend zijn én heel lang in bedrijf zijn (bijv. afschrijftermijnen van >30 jaar);
  • De Algemeene Schippers Vereniging in een brief aan de raad zijn zorgen heeft geuit over de duurzaamheid van LNG;
  • Zaanstad veel bedrijven kent die op de goede weg zijn met verduurzaming, maar die meer gebaat zouden zijn bij een overheid die – gegeven de huidige stand van o.a. technologie –een realistisch pad projecteert om zo spoedig mogelijk te verduurzamen;
  • Zaanstad moet oppassen met “de wet van de remmende voorsprong”², waarbij projecties moeten uitgaan van realistische vooruitgang qua technologische mogelijkheden (hoewel ook geen overoptimistische projecties) en op basis hiervan de beste beleidskeuzes dienen te worden gemaakt qua totaalimpact


Besluit

Het college op te dragen geen beleidsstukken en verordeningen te ondersteunen die investeringen in broeikasgassen producerende bedrijfsmiddelen met lange afschrijftermijnen stimuleren/mogelijk maken.

En gaat over tot de orde van de dag.
Namens de fractie van Partij voor de Dieren Zaanstad, Judit Raa

1 https://www.nationaallngplatfo... investeren in een bepaalde verduurzamingsmaatregel die een beter resultaat oplevert dan de huidige situatie kan ertoe leiden dat men hier lang aan vast zit, terwijl er in de tussentijd reeds betere oplossingen voorhanden zijn.


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, Partij voor de Dieren

Tegen

DENK, CDA, ChristenUnie, VVD, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, ROSA, D66, Democratisch Zaanstad, PVV, SP