Motie groen­am­bitie school­pleinen


6 juni 2019

De raad, bijeen op 20 juni 2019,

Overwegende dat

 • Een groene leer- en leefomgeving een positief effect heeft op de leerprestaties van kinderen en het aantrekkelijker kan maken om buiten te spelen (hetgeen een helpt in de strijd tegen overgewicht bij kinderen);
 • Een groene omgeving op het schoolplein helpt om het buiten zijn op warme dagen aangenamer te maken (o.a. door schaduwval en verdampingskoelte);
 • Een groene omgeving rond het schoolgebouw kan bijdragen aan de verduurzaming van het gebouw (denk bijvoorbeeld aan gevelgroen);
 • Het groener maken van schoolpleinen ook dieren (bijvoorbeeld vogelsoorten) aantrekt en dit zowel leerzaam is voor de kinderen als goed is voor de dieren.

Constaterende dat

 • Veel schoolpleinen nagenoeg uitsluitend bestaan uit betegeling en er weinig oog is voor gras, struiken en bomen;
 • Bij veel scholen men de overtuiging heeft dat de gemeente de beslissingsbevoegdheid heeft over het schoolplein;
 • Het onderhoud van groen op schoolpleinen voor veel scholen als struikelblok wordt ervaren, terwijl hier juist kansen liggen om samen te werken met groenbeheer van de gemeente;
 • Kinderen ook betrokken zouden kunnen worden bij het onderhoud van groen op hun schoolplein (vergelijkbaar met schooltuinen);
 • De provincie Noord-Holland zich onlangs heeft uitgesproken om te gaan werken aan groenere schoolpleinen en daarvoor o.a. 200 bijenhotels ter beschikking stelt¹;
 • In het IHP de ruimte ligt om ambities op te nemen met betrekking tot het vergroenen van schoolpleinen.

Roept het college op om:

 • in gesprek te gaan met schoolbesturen waarbij met streeft naar het formuleren van een groenambitie voor schoolpleinen en met een uitvoeringsplan te komen (die al dan niet in het IHP wordt opgenomen);
 • initiatieven van andere overheden (waaronder de provincie Noord-Holland) te gebruiken om deze ambitie uit te voeren;

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fracties van:

Partij voor de Dieren, Judit Raa

GroenLinks, Paul Laport

SP, Evert Hartog

https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2019/Mei_2019/Provincie_maakt_200_bijenhotels_op_scholen_mogelijk


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, DENK, Partij voor de Dieren, ROSA, Democratisch Zaanstad, SP

Tegen

CDA, ChristenUnie, VVD, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, D66, PVV